N.C.S.R. "Demokritos"

Δημοσιεύσεις

Τομέας Επιστήμης Υλικών

small logo

Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτή


 • Tziotziou M., Karakosta E., Karatasios I., Diamantopoulos G. ,Sapalidis A., Fardis M., Maravelaki-Kalaitzaki P., Papavassiliou G., Kilikoglou V. (2011) Application of 1H NMR to hydration and porosity studies of lime-pozzolan mixtures, Microporous and Mesoporous Materials 139, 16-24.
 • Karakosta, E., Diamantopoulos, G., Katsiotis, M.S., Fardis, M., Papavassiliou, G., Pipilikaki, P., Protopapas, M., and Panagiotaras, D. (2010) In Situ Monitoring of Cement Gel Growth Dynamics. The Use of a Miniaturized Permanent Halbach Magnet for Precise 1H NMR Studies, Industrial and Engineering Chemistry Research (ACS) 49, 613-622.
 • Mitrikas, G., Sanakis, Y., and Papavassiliou, G. (2010) Ultrafast control of nuclear spins using only microwave pulses: towards switchable solid-state quantum gates, Physical Review A (Rapid Communications) 81, 020305 1-4.
 • Koumoulis, D., Panopoulos, N., Reyes, A., Fardis, M., Pissas, M., Douvalis, A., Bakas, T., Argyriou, D.N., and Papavassiliou, G. (2010) Direct NMR Evidence of Phase Solitons in the Spin Ground State of Overdoped Manganites, Physical Review Letters 104, 077204 1-4.
 • Karatasios, I., Katsiotis, M. S., Likodimos, V., Kontos, A. I., Papavassiliou, G., Falaras, P., Kilikoglou, V. (2010) Photo-induced self-cleaning and carbonation of lime-TiO2 mortars, Applied Catalysis B: Environmental 95, 78-86.
 • Rabias, I., Tsitrouli, D., Karakosta, E., Kehagias, T., Diamantopoulos, G., Fardis, M., Stamopoulos, D., Maris, T. G., Falaras, P., Zouridakis, N., Diamantis, N., Panayotou, G., Verganelakis, D. A., Drossopoulou, G. I., Tsilibari, E., and Papavassiliou, G. (2010) Rapid Magnetic Heating Treatment by Highly Charged Maghemite Nanoparticles on Wistar Rats Exocranial Glioma Tumours at Micro Litre Volume, Biomicrofluidics 4, 024111 1-8.
 • Anyfantis, G.C. Papavassiliou, G. C., Terzis, A., Raptopoulou, C. P., Psycharis, V., Paraskevopoulou, P. (2010) Preparation and characterization of Ni(dpedt)(pddt) and Ni(dpedt)(pddt)?CS2, where dpedt is diphenylethylenedithiolate and pddt is 6,7-dihydro-5H-1,4-dithiepin-2,3-dithiolate, Polyhedron 29, 969-974.
 • Panopoulos, N., Koumoulis, D., Diamantopoulos, G., Belesi, M., Fardis, M., Pissas, M., and Papavassiliou G. (2010) Spin order and lattice frustration in optimally doped manganites. A high temperature NMR study, Physical Review B (Editor's Suggestion) 82, 235102 1-9.
 • Sideratou, Z., Tsiourvas, D., Theodossiou, T., Fardis, M., Paleos, C. (2010) Synthesis and characterization of multifunctional hyperbranched polyesters as prospective contrast agents for targeted MRI, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 20, 4177-4181.
 • Maffeo, D., Lampropoulou, M., Fardis, M., Lazarou, Y., Mavridis, I., Mavridou, D., Urso, E., Pratsinis, H., Kletsas, D., Yannakopoulou, K. (2010) Novel polycarboxylated EDTA-type cyclodextrins as ligands for lanthanide binding: study of their luminescence, relaxivity properties of Gd(III) complexes, and PM3 theoretical calculations , Org. Biomol. Chem. 8, 1910-1921.
 • Papaefthymiou, G.C., Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2009) Gummic acid stabilized g-Fe2O3 aqueous suspensions for biomedical applications, Hyperfine Interactions 190, 59-66.
 • Kontos, A.I., Likodimos, V., Stergiopoulos, T., Tsoukleris, D.S., Falaras, P., Rabias, I., Papavassiliou, G., Kim, D., Kunze, J., Schmuki, P. (2009) Self-Organized Anodic TiO2 Nanotube Arrays Functionalized by Iron Oxide Nanoparticles, Chemistry of Materials 21, 662-667.
 • Kontos, A.I., Likodimos, V., Stergiopoulos, T., Tsoukleris, D.S., Falaras, P., Rabias, I., Papavassiliou, G., Kim, D., Kunze, J., Schmuki, P. (2009) Self-Organized Anodic TiO2 Nanotube Arrays Functionalized by Iron Oxide Nanoparticles, Chemistry of Materials 21, 662-667.
 • Fardis, M., Diamantopoulos, G., Karakwsta, E., Rabias, I., Papavassiliou, G., and Miller, J. (2009) Spin Dynamics in the molecule-based ferromagnet decamethyl-ferroceniumtetracyanoethanide [FeCp2*][TCNE] , as probed by 1H NMR relaxation , Polyhedron 28, 3382-3386.
 • Papavassiliou, G.C., Anyfantis, G.A., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Ioannidis, N., Petrouleas, V., Paraskevopoulou, P. (2009) Bis[1,2-diphenyl-1,2-ethylenedithiolato(2-)?S1,?S2] gold: Preparation, structure and properties, Polyhedron 28, 3368-3372 .
 • Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2008) No aging phenomena in ferrofluids: The influence of coating on interparticle interactions of maghemite nanoparticles, ACS Nano 2, 977-983.
 • Anyfantis, G.C., Papavassiliou, G.C., Assimomytis, N., Terzis, A., Psycharis, V., Raptopoulou, C.P., Kyritsis, P., Thoma, V., Koutselas, I.B. (2008) Some unsymmetrical nickel 1,2-dithiolene complexes as candidate materials for optics and electronics, Solid State Sciences, in press
 • Mitrikas, G., Sanakis, Y., Raptopoulou, C.P., Kordas, G., Papavassiliou, G. (2008) Electron spin-lattice and spin-spin relaxation study of a trinuclear iron(III) complex and its relevance in quantum computing, Physical Chemistry Chemical Physics 10, 743-748.
 • Kyrkou, A., Kontos, A.I., Papavassiliou, G., Falaras, P., (2008) Highly photoactive monodidisperse titania hollow nanospheres, Journal of Advanced Oxidation Technologies 11, 402-410.
 • Tsitrouli, D., Rabias, I., Diamantis, N., Diamantopoulos, G., Drossopoulou, G., Kotsopulou, E., Karakosta, E., Maris, T., Panayotou, G., Tsilibary, E., Papavassiliou, G., (2008) Monodispersed colloidal maghemite nanoparticles as conductors of magnetic hyperthermia for targeted dissolution of brain tumors, FEBS Journal 275, 373- .
 • Raptopoulou, C.P., Boudalis, A.K., Lazarou, K.N., Psycharis, V., Panopoulos, N., Fardis, M., Diamantopoulos, G., Tuchagues, J.-P., Mari, A., Papavassiliou, G. (2008) Salicylaldoxime in manganese(III) carboxylate chemistry: Synthesis, structural characterization and physical studies of hexanuclear and polymeric complexes, Polyhedron 27, 3575-3586.
 • Papavassiliou, G.C., Anyfantis, G.C., Steele, B.R., Terzis, A., Raptopoulou, C.P., Tatakis, G., Chaidogiannos, G., Glezos, N., Weng, Y., Yoshino, H., Murata, K. (2007) Some new nickel 1,2-dichalcogenolene complexes as single-component semiconductors, Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 62, 679-684.
 • Fardis, M., Rabias, I., Diamantopoulos, G., Boukos, N., Tsitourli, D., Papavassiliou, G., Niarchos, D. (2007) Magnetic nanoparticles for biomedical applications, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9, 527-531.
 • Rabias, I., Pratsinis, H., Drossopoulou, D., Fardis, M., Maris, T., Boukos, N., Tsotakos, N., Kletsas, D., Tsilibary, E., Papavassiliou, G. (2007) In vitro studies of ultra small superparamagnetic iron oxide nanoparticles coated with gummic acid for MRI contrast agent, Biomicrofluidics 1, 44104- .
 • Pattabiraman, M., Venkatesh, R., Rangarajan, G., Murugaraj, P., Dimitropoulos, C., Ansermet, J.-Ph., Papavassiliou, G. (2006) The Nd-Mn exchange interaction in Nd0.7Sr0.3MnO3, Journal of Physics Condensed Matter 18, 11081-11088.
 • Psycharis, V., Raptopoulou, C.P., Boudalis, A.K., Sanakis, Y., Fardis, M., Diamantopoulos, G., Papavassiliou, G. (2006) Syntheses, structural, and physical studies of basic CrIII and FeIII benzilates and benzoates: Evidence of antisymmetric exchange and distributions of isotropic and antisymmetric exchange parameters, European Journal of Inorganic Chemistry , 3710-3723.
 • Anyfantis, G.C., Papavassiliou, G.C., Terzis, A., Raptopoulou, C.P., Weng, Y.F., Yoshino, H., Murata, K. (2006) Preparation and characterization of some nickel 1,2-dithiolene complexes as single-component semiconductors, Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 61, 1007-1011.
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Diamantopoulos, G., Belesi, M., Fardis, M., Stamopoulos, D., Kontos, A.G., Hennion, M., Dolinsek, J., Ansermet, J.-Ph., Dimitropoulos, C. (2006) Low temperature charge and orbital textures in La0.875Sr0.125MnO3, Physical Review Letters 96, 097201 1-4.
 • Raptopoulou, C.P., Boudalis, A.K., Sanakis, Y., Psycharis, V., Clemente-Juan, J.M., Fardis, M., Diamantopoulos, G., Papavassiliou, G. (2006) Hexanuclear iron(III) salicylaldoximato complexes presenting the [Fe 6(?3-O)2(?2-OR) 2]12+ core: Syntheses, crystal structures, and spectroscopic and magnetic characterization, Inorganic Chemistry 45, 2317-2326.
 • Pissas, M., Psycharis, V., Stamopoulos, D., Papavassiliou, G., Sanakis, Y., Simopoulos, A. (2006) Moessbauer study of Na0.82Co0.9957Fe0.01O2, Solid State Communications 137, 668-672.
 • Kontos, A.G., Fardis, M., Prodromidis, M.I., Stergiopoulos, T., Arabatzis, I.M., Chatzivasiloglou, E., Papavasilliou, G., Falaras, P. (2006) Morphology, ionic diffusion, and applicability of novel polymer gel electrolytes with LiI/I2, Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 767- .
 • Pissas, M., Margiolaki, I., Papavassiliou, G., Stamopoulos, D., Argyriou, D. (2005) Crystal and magnetic structure of the La1-xCaxMnO3 compound (0.11 < x < 0.175), Physical Review B 72, 1-15.
 • Falaras, P., Arabatzis, I.M., Stergiopoulos, T., Papavassiliou, G., Karagianni, M. (2005) Modification of TiO2 semiconductor with molecules bearing functional phosphonic groups: A 31P solid state NMR study, Journal of Materials Processing Technology 161, 276-281.
 • M. Karayanni, M., Papavassiliou, G., Pissas, M., Fardis, M., Papagelis, K., Prassides, K., Takenobu, T., Iwasa, Y. (2005) 11B NMR study of pure and lightly carbon doped MgB2 superconductors, J. Supercond 18, 521-.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G., Devlin, E., Simopoulos, A., Likodimos, V., (2005) Moessbauer study of 1% 57Fe doped ferromagnetic insulator La0.825Ca0.175MnO3, Eur. Phys. J. B 47, 221-229.
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Belesi, M., Fardis, M., Karayanni, M., Ansermet, J.P., Carlier, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (2004) Spin-polarized oxygen hole states in cation-deficient La1-xCaxMnO3+?, Europhysics Letters 68, 453-459.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G. (2004) The phase diagram and magnetic properties of La1-xCaxMnO3 compounds for 0<= x<=0.23, Journal of Physics Condensed Matter 16, 6527-6540.
 • Świergiel, J., Piślewski, N., Medycki, W., Hołderna-Natkaniec, K., Milia, F. (2004) 1H NMR study of molecular dynamics of acetylcholine chloride, Applied Magnetic Resonance 26, 357-364.
 • Vlachos, A., Psycharis, V., Raptopoulou, C.P., Lalioti, N., Sanakis, Y., Diamantopoulos, G., Fardis, M., Karayanni, M., Papavassiliou, G., Terzis, A. (2004) A nearly symmetric trinuclear chromium(III) oxo carboxylate assembly: Preparation, molecular and crystal structure, and magnetic properties of [Cr3O(O2CPh)6(MeOH)3](NO 3) · 2MeOH, Inorganica Chimica Acta 357, 3162-3172.
 • Fardis, M., Christides, C., Diamantopoulos, G., Psycharis, V., Raptopoulou, C., Tangoulis, V., Papavassiliou, G. (2003) Magnetic critical behavior in the [Cu(1-hydroxybenzotriazolate) 2(MeOH)]n molecule-based random-field magnet, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 68, 1844151-1844159.
 • Papavassiliou, G.C., Mousdis, G.A., Terzis, A., Raptopoulou, C.P. (2003) Crystal structure and optical properties of 4-[4-(dimethylamino)-styryl]-1-methyl-pyridinium lead tribromide, Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 58, 815-816.
 • Likodimos, V., Koutandos, S., Pissas, M., Papavassiliou, G., Prassides, K. (2003) Conduction electron spin resonance in Mg1-xAlxB2, Europhysics Letters 61, 116-121.
 • G. Papavassiliou, G., Pissas, M., Belesi, M., Fardis, M., Dolinsek, J., Dimitropoulos, C., Ansermet, J.P., (2003) Orbital domain state and finite size scaling in ferromagnetic insulating manganites, Physical Review Letters 91, 147205 1- 4.
 • Pattabiraman, M., Murugaraj, P., Rangarajan, G., Dimitropoulos, C., Ansermet, J.-Ph., Papavassiliou, G., Balakrishnan, G., Paul, D.Mc.K., Lees, M.R. (2002) 55Mn NMR investigation of Nd1-xSrxMnO3 (0.1?x?0.5), Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66, 2244151-2244157.
 • Fardis, M., Diamantopoulos, G., Papavassiliou, G., Pokhodnya, K., Miller, J.S., Rittenberg, D.K., Christides, C. (2002) 1H NMR investigation of the magnetic spin configuration in the molecule-based ferrimagnet [MnTFPP][TCNE], Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66, 644221-644226.
 • Margadona, S., Prassides, K., Arvanitidis, I., Pissas, M., Papavassiliou, G., Fitsch, A.N., (2002) Crystal structure of the Mg1-xAlxB2 superconductors near x?0.5, Physical Review B 66, 14518-.
 • N.N. Loshkareva, N.N., Arbuzov, T.I., Smolyak, I.B., Solin, N.I., Naumov, S.V., Sukhorukov, Yu.P., Mostovshchikov, E.V., Viglin, N.A., Korolyov, A.V., Balbashov, A.M., Hennion, M., Moussa, F., Papavassiliou, G. (2002) Charge segregation in manganites with electron doping?, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242-245, 704- .
 • G. Papavassiliou, G., Pissas, M., Karayanni, M., Fardis, M., Koutandos, S., Prassides, K. (2002) 11B and 27Al NMR spin-lattice relaxation and Knight shift study of Mg1-xAlxB2. Evidence for anisotropic Fermi surface, Physical Review B 66, R140514-.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G., Karayanni, M., Fardis, M., Maurin, I., Margiolaki, I., Prassides, K., Christides, C. (2002) A magnetization and 11B NMR study of Mg1-xAlxB2 superconductors, Physical Review B 65, 184514- .
 • Fardis, M., Diamantopoulos, G., Karayianni, M., Papavassiliou, G., Tangoulis, V., Konsta, A. (2001) 1H NMR investigation of the spin dynamics of the spin-frustrated trinuclear Fe cluster (NH4)[Fe3(?3-OH)(H2L) 3(HL)3] (H3L=orotic acid), Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 144121-144126.
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Fardis, M., Karayanni, M., Christides, C. (2001) 11B NMR detection of the magnetic field distribution in the mixed superconducting state of MgB2, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 125101-125104.
 • Pissas, M., Moraitakis, E., Stamopoulos, D., Papavassiliou, G., Psycharis, V., Koutandos, S. (2001) Surface barrier and bulk pinning in MgB2 superconductor, Journal of Superconductivity 14, 615-621.
 • Papavassiliou, G., Belesi, M., Fardis, M., Dimitropoulos, C. (2001) 139La NMR investigation of quasistatic orbital ordering in La1-xCaxMnO3, Physical Review Letters 87, 177204 1-4.
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Milia, F., Pissas, M., Kallias, G., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Scherrer, P. (2001) Reply to 'Comment on 'NMR in manganese perovskites: Detection of spatially varying electron states in domain walls', Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 63, 2264021-2264022.
 • Belesi, M., Papavassiliou, G., Fardis, M., Pissas, M., Wegrowe, J.E., Dimitropoulos, C. (2001) NMR as a local probe of magnetic anisotropy: The possibility of orbital ordering and orbital liquid states in colossal magnetoresistance manganites, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 63, 1804061-1804064.
 • Giurgiu, L.V., Grecu, M.N., Filip, X., Darabont, A., Indrea, E., Deac, I.G., Filip, C., Ordean, R., Popescu, G.D., Surducan, E., Blasco, J., Papavassiliou, G. (2000) Mn-site doping effects in the giant magnetoresistive perovskite La2/3 Ca1/3 MnO3: An EPR investigation, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 2, 375-378.
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Belesi, M., Maris, T.G., Kallias, G., Pissas, M., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (2000) 55 Mn NMR Investigation of Electronic Phase Separation in La1-xCaxMnO3 for 0.2 <= x <= 0.5, Physical Review Letters 84, 761-764.
 • Leventis, A., Papavassiliou, G., Fardis, M., Milia, F., Chaniotakis, E., Dolinsek, J., Apih, T. (2000) 1H NMR study of the local magnetic field gradients in evoluting porous structures. An application to cement gels, J. Chem. Phys. 113, 7621- .
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Belesi, M., Pissas, M., Panagiotopoulos, I., Kallias, G., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (1999) Polarons and phase separation in lanthanum-based manganese perovskites: A 139La and 55Mn NMR study, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 6390-6394.
 • Deligiannakis, Y., Papavassiliou, G., Fardis, M., Diamantopoulos, G., Milia, F., Christides, C., Pokhodnia, K.I., Barchuk, V. (1999) Direct observation of electron spin density on TDAE cations in the ferromagnetic state of solid TDAE-C60, Physical Review Letters 83, 1435-1438.
 • Pokhodnia, K.I., Papavassiliou, G., Umek, P., Omerzu, A., Mihailovic, D. (1999) A Structural and Infrared Study of the Charge States of TDAE in TDAE-C60 and (TDAE)(Cl)2, J. Chem. Phys. 110, 3606- .
 • D. Smirnov, K. I. Leotin, K. I. Pokhodnya, and G. Papavassiliou (1999) Low Temperature Infrared Spectra of TDAE-C60 Organic Ferromagnet, Synthetic Metals 103, 2314- .
 • Karayanni, M., Papavassiliou, G., Fardis, M., Milia, F., Dolinsek, J. (1999) Protonic Inter-H-bond Motion and Ionic Conductivity in Hydrogen Bonded Proton Glasses, Physical Review B 59, 3534- .
 • J. Dolinsek, M. Karayanni, G. Papavassiliou (1999) Protonic conductivity in KH2PO4 family studied by NMR, Solid State Ionics 125, 159- .
 • Mousdis, G.A., Gionis, V., Papavassiliou, G.C., Raptopoulou, C.P., Terzis, A. (1998) Preparation, structure and optical properties of [CH3SC(=NH2)NH2]3PbI5, [CH3SC(=NH2)NH2]4Pb 2Br8 and [CH3SC(=NH2)NH2]3PbCl 5·CH3SC(=NH2)NH2Cl, Journal of Materials Chemistry 8, 2259-2262.
 • Mousdis, G.A., Papavassiliou, G.C., Terzis, A., Raptopoulou, C.P. (1998) Preparation, structures and optical properties of [H3N(CH2)6NH3]BiX5 (X=I, Cl) and [H3N(CH2)6NH3]SbX5 (X=I, Br), Zeitschrift fur Naturforschung - Section B Journal of Chemical Sciences 53, 927-931.
 • Milia, F., Fardis, M., Papavassiliou, G., Leventis, A. (1998) NMR in porous materials, Magnetic Resonance Imaging 16, 677-678.
 • Dolinšek, J., Apih, T., Lahajnar, G., Blinc, R., Papavassiliou, G., Pintar, M.M. (1998) Two-dimensional nuclear magnetic resonance study of a hydrated porous medium: An application to white cement, Journal of Applied Physics 83, 3535-3540.
 • G. Papavassiliou, M. Fardis, F. Milia, M. Pissas, G. Kalias, and D. Niarchos (1998) NMR in Manganese Perovskites: Detection of Spatially Varying Electron States in Domain Walls, Physical Review B 58, 12237- .

    Δημοσιεύσεις σε πρακτικά η τόμους


    • M. Tziotziou, E. Karakosta, I. Karatasios, M. Fardis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, G. Papavassiliou, V. Kilikoglou (2010) Application of 1H NMR in the hydration monitoring of lime-pozzolan mortars, Proceedings of the 2nd Historic Mortars Conference and of the Final Workshop of RILEM TC 203-RHM (PRO 78) (ed. J. Válek, C. Groot, J. J. Hughes) RILEM Publications S.A.R.L. 547-554. [link
    • ]
    • Katsioti, M., Katsiotis, M. S., Fardis, M., Papavassiliou, G., and Marinos, J. (2006) Pore-Size Distribution in Blended Cement Pastes Using NMR Techniques, Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties (ed. Konsta-Gdoutos, M. S. ) Springer Verlag 583-590.
    Τομέας Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
    Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"