N.C.S.R. "Demokritos"

Δημοσιεύσεις

Τομέας Επιστήμης Υλικών

small logo

Μαγνητικά Νανοδομικά Υλικά


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτή


 • Lazarou, K.N., Sanakis, Y., Boudalis, A.K., Pissas, M., Psycharis, V., Raptopoulou, C.P. (2013) Polymerization of a preformed Mn6 cluster to a one-dimensional chain" K.N. Lazarou, Y. Sanakis, A.K. Boudalism M. Pissas, V. Psycharis, C.P. Raptopoulou*, P, Polyhedron 52, 917-923.
 • Raptopoulou, C.P., Sanakis, Y., Psycharis, V., Pissas, M. (2013) Zig-zag [MnIII4] clusters from polydentate Schiff base ligands, Polyhedron 64, 181-188.
 • M Yu Lavrentiev, K Mergia, M Gjoka, D Nguyen-Manh, G Apostolopoulos and S L Dudarev (2012) Magnetic cluster expansion simulation and experimental study of high temperature magnetic properties of Fe–Cr alloys, J. Phys.: Condens. Matter 24, 326001-.
 • M.Yu. Lavrentiev, K. Mergia, M. Gjoka, D. Nguyen-Manh, G. Apostolopoulos, and S.L. Dudarev (2012) Magnetic Cluster Expansion and Experimental Study of the High Temperature Magnetic Properties of Fe-Cr Alloys, J. Phys.: Condens. Matter 24, 326001-.
 • M.Yu. Lavrentiev, K. Mergia, M. Gjoka, D. Nguyen-Manh, G. Apostolopoulos, and S.L. Dudarev, (2012) Magnetic Cluster Expansion and Experimental Study of the High Temperature Magnetic Properties of Fe-Cr Alloys, J. Phys.: Condens. Matter 24, 326001-.
 • Kotoulas, A., Gjoka, M., Simeonidis, K., Tsiaoussis, I., Angelakeris, M., Kalogirou, O., Dendrinou-Samara, C.Kotoulas, A., Gjoka, M., Simeonidis, K., Tsiaoussis, I., Angelakeris, M., Kalogirou, O., Dendrinou-Samara, C. (2011) The role of synthetic parameters in the magnetic behavior of relative large hcp Ni anoparticles, Journal of Nanoparticle Research 13 (5), 1897-1908.
 • Koumoulis, D., Panopoulos, N., Reyes, A., Fardis, M., Pissas, M., Douvalis, A., Bakas, T., Argyriou, D.N., and Papavassiliou, G. (2010) Direct NMR Evidence of Phase Solitons in the Spin Ground State of Overdoped Manganites, Physical Review Letters 104, 077204 1-4.
 • Logakis, E., Pollatos, E., Pandis, Ch., Peoglos, V., Zuburtikudis, I., Delides, C.G., Vatalis, A., Gjoka, M., Pissis, P. (2010) High coercivity cobalt carbide nanoparticles processed via polyol reaction: A new permanent magnet material , Composites Science and Technology 70 (2), pp. 328-335 70 (2), 328-335.
 • Harris, V. G., Chen, Y., Yang, A., Yoon, S., Chen, Z., Geiler, A., Chinnasamy, C. N., Lewis, L. H., Vittoria, C., Carpenter, E. E., Carroll, K. J., Goswami, R., Willard, M. A., Kurihara, L., Gjoka, M., Kalogirou, O. (2010) High coercivity cobalt carbide nanoparticles processed via polyol reaction: A new permanent magnet material, J. Phys. D: Appl. Phys 43, 165003-.
 • Panopoulos, N., Koumoulis, D., Diamantopoulos, G., Belesi, M., Fardis, M., Pissas, M., and Papavassiliou G. (2010) Spin order and lattice frustration in optimally doped manganites. A high temperature NMR study, Physical Review B (Editor's Suggestion) 82, 235102 1-9.
 • Panagiotopoulos, A., Perlepes, S.P., Bakalbassis, E.G., Terzis, A., Raptopoulou, C.P. (2010) Modeling the use of lanthanides(III) as probes at calcium(II) binding sites in biological systems: Preparation and characterization of neodymium(III) and calcium(II) malonamato(-1) complexes, Polyhedron 29, 2465-2472.
 • Pollatos E., Logakis E., Chatzigeorgiou P., Peoglos V., Zoubourtikoudis I., Gjoka M., Viras K., Pissis P. (2010) Morphological, thermal and electrical characterization of syndiotactic polypropylene/multi-walled carbon nanotube composite, Journal of Macromolecular Science, Part B Physics 49, 1044-1056.
 • Tzitzios, V., Basina, G., Bakandritsos, A., Hadjipanayis, C.G., Mao, H., Niarchos, D., Hadjipanayis, G.C., Tucek, J., Zboril, R. (2010) Immobilization of magnetic iron oxide nanoparticles on laponite discs - An easy way to biocompatible ferrofluids and ferrogels, Journal of Materials Chemistry 20(26), 5418-5428.
 • Zafiropoulou, I., Papagelis, K., Boukos, N., Siokou, A., Niarchos, D., Tzitzios, V. (2010) Chemical synthesis and self-assembly of hollow Ni/Ni2P hybrid nanospheres, Journal of Physical Chemistry C 114(17), 7582-7585.
 • Sanakis, Y., Pissas, M., Krzystek, J., Telser, J., Raptis, R. G. (2010) Spin relaxation in a ferromagnetically coupled triangular Cu3 complex, Chem. Phys. Lett. 493, 185-190.
 • Zevgolis, E.N., Zografidis, C., Perraki, T., Devlin, E. (2010) Phase transformations of nickeliferous laterites during preheating and reduction with carbon monoxide, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 100(1), 133-139.
 • Vermisoglou, E.C., Karanikolos, G.N., Pilatos, G., Devlin, E., Romanos, G.E., Veziri, C.M., and Kanellopoulos, N.K. (2010) Aligned Carbon Nanotubes with Ferromagnetic Behavior, Advanced Materials 22(4), 440-440.
 • Alexandrakis, V., Niarchos, D., Mergia, K., Lee, J., Fidler, J., and Panagiotopoulos, J. (2010) Magnetic properties of graded A1/L10 films obtained by heat treatment of FePt/CoPt multilayers, J Appl. Phys. 107, 013903-.
 • Choi, B. C., Girgis, E., Ross, C.A., Speliotis, Th., Hong, Y. K., Abo, G. S., Niarchos, D., and Miyagawa, H. (2010) Incoherent interaction of propagating spin waves with precessing magnetic moments, Phys. Review B , 092404-1-.
 • Dallas, P., Zbori,l R., Bourlinos, AB., Dalibor, Jancik., Niarchos, D., Ales, P., Petridis, D. (2010) Cornet-Like Phosphotriazine/Diamine Polymers as Reductant and Matrix for the Synthesis of Silver Nanocomposites with Antimicrobial Activity, Macromolecular Materials And Engineering 295 (2), 108-114.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Gogola, V., Niarchos, D., Pissas, M. (2010) On the biocompatibility of the Fe3O4 Ferromagnetic Nanoparticles with Human Blood Cells, J of Nanosc. And Nanotechnology 10, 6110-6115.
 • Tarkhanyan, R.H., Niarchos, D., Kafesaki, M., (2010) Influence of external magnetic field on magnon-plasmon polaritons in negative-index antiferromagnet-semiconductor superlattices, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (6), 603-608.
 • Tarkhanyan, R.H, Niarchos, D. (2010) Magnetic plasmon-polaritons in negative index gyromagnetic media , Physica-B-Condensed Matter 405, 2964-2966.
 • Moutis, N.V., Jimenez, C., Azpiroz, X., Speliotis, Th., Wilhelmi, C., Messoloras, S., and . Mergia, K. (2010) Brazing of carbon-carbon composites to Nimonic alloys, J Mater Sci 45, 74-81.
 • Christides, C., Speliotis, T. (2010) Exchange bias and negative magnetoresistance in [Co/Bi/Co]/IrMn thin films], JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322 (1), 65-68.
 • Stamopoulos, D., Gogola, V., Manios, E., Niarchos, D., and Pissas, M. (2010) On the biocompatibility of Fe3O4 ferromagnetic nanoparticles with human blood Cells, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10, 1-6.
 • Papaefthymiou, G.C., Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2009) Gummic acid stabilized g-Fe2O3 aqueous suspensions for biomedical applications, Hyperfine Interactions 190, 59-66.
 • Lazari, G., Stamatatos, T.C., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Pissas, M., Perlepes, S.P., Boudalis, A.K. (2009) A metamagnetic 2D copper(II)-azide complex with 1D ferromagnetism and a hysteretic spin-flop transition, Dalton Transactions , 3215-3221.
 • Vougiouklakis, G.C., Stamatopoulos, I., Petzetakis, N., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Terzis, A., Kyritsis, P., Pitsikalis, M., Hadjichristidis, N. (2009) Controlled Vinyl-Type Polymerization of Norbornene with a Nickel(II) Diphosphinoamine/Methylaluminoxane Catalytic System, J. Polymer Sci. Part A: Polymer Chemistry 47, 5241-5250.
 • Giannakopoulou, T., Niarchos, D., Trapalis, C. (2009) Experimental investigation of electric and magnetic responses in composites with dielectric resonator inclusions at microwave frequencies, Applied Physics Letters, 94, art. no.-242506.
 • Georgakilas, V., Dallas, P., Niarchos, D., Boukos, N., Trapalis, C. (2009) Polypyrrole/MWNT nanocomposites synthesized through interfacial polymerization, Synthetic Metals 159, 632-636 .
 • Gjoka, M., Lupu, N., Grigoras, M., Niarchos, D., Chiriac H.,and Kalogirou, O. (2009) Effect of annealing on the coercivity of Sm(Co0.74Fe0.1Cu0.12Zr0.04)8.5 melt-spun nanostructured alloys, Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials - Symposia, Vol. 1, No. 2, 2009, p. 142 - 146 1, Nr 2, 142-146-.
 • Gjoka, M., Lupu, N., Grigoras, M., Niarchos, D., Chiriac, H., and Kalogirou, O. (2009) Structure and Magnetic Properties of Pr(Fe,Co,Ti,Cu,Zr)9.66 Melt-spun Nanostructured Alloys, Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials - Symposia, 1, No 2, 194-197.
 • Sarafidis, C., Sheloudko, N., Kotoulas, A., Serletis, C., Efthimiadis, K.G., Gjoka, M., and Kalogirou, O. (2009) Structural and magnetic properties of Gd-Fe-Nb-Zr intermetallic compounds , Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials 11, 1576-1580.
 • Sarafidis, C., Wilhelm, F., Rogalev, A., Gjoka M., Kalogirou, O. (2009) Using magnetic circular dichroism for the study of the magnetization and the magnetic moments of atoms in Nd3Fe27.5Ti1.5 , J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 236001 (7pp) 21, 236001-.
 • Sheloudko, N., Sarafidis, C., Gjoka, M., Efthimiadis, K.G., and Kalogirou, O. (2009) Magnetic anisotropy of Ho-Fe-Co-Cr intermetallic compounds , Journal of Alloys and Compounds 482, 19-22.
 • Dallas, P., Bourlinos, A. K., Komninou, P., Karakassides, M., Niarchos, D. (2009) Silver nanoparticlesand graphitic carbon through thermal decomposition of a silver/acetylenedicarboxylic salt, Nanoscale Research Letters 4, 1358-1364.
 • Stergiopoulos, T., Valota, A., Likodimos, V., Speliotis, Th., Niarchos, D., Skeldon, P., Thompson G.E., Falaras, P. (2009) Dye-sensitization of self-assembled titania nanotubes prepared by galvanostatic anodization of Ti sputtered on conductive glass., Nanotechnology 20(36), 365601-.
 • Panagiotopoulos, I., Alexandrakis, V., Basina, G., Pal, S., Srikanth, H., Niarchos, D., Hadjipanayis, G., Tzitzios, V. (2009) Synthesis and magnetic properties of pure cubic CoO nanocrystals and nanoaggregates, Crystal Growth and Disign 9, 3353-3358.
 • Basina, G., Mountrichas, G., Devlin, E., Boukos, N., Niarchos, D., Petridis, D., Pispas, S., Tzitzios, V. (2009) Synthesis and magnetic properties of Fe304 nanoparticles coated with biocompatible double hydrophilic block copolymer., Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, 4753-4759.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Boukos, N., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, e. (2009) Enhanced magnetic properties of FePt nanoparticles codeposited on Ag nanoislands., Journal of Applied Physics 105, 093914-.
 • Manios, E., Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D. (2009) Correlation between crystallographic texture and the degree of L1 0-ordering in postannealed, Journal of Physics: Conference Series 153, 012060-.
 • Stamopoulos, D., Gogola, V., Manios, E., Gourni, E., Benaki, D., Niarchos, D., Pissas, M. (2009) Biocompatibility and solubility of Fe3O4-BSA conjugates with human blood., Current Nanoscience 5, 177-181.
 • Alexandrakis, V., Niarchos, D., Wolff, M., Panagiotopoulos, I. (2009) Magnetization reversal in CoPt(111) hard/soft bilayers., Journal of Applied Physics 105, 063908-.
 • Speliotis, Th., Athanasopoulos, P., Chatzichristidi, M., Niarchos, D. (2009) Tailoring exchange bias in magnetic nanostructures., Microelectronic Engineering 86, 1063-1066.
 • Papaefthymiou, G.C., Devlin, E., Simopoulos, A., Yi, D.K., Riduan, S.N., Lee, S.S., Ying, J.Y. (2009) Interparticle interactions in magnetic core/shell nanoarchitectures., Physical Review B 80, 024406-.
 • Ang, C.Y., Giam, L., Chan, Z.M., Lin, A.W.H., Gu,H., Devlin, E., Papaefthymiou, G.C., Selvan, S.T., Ying, J.Y. (2009) Facile synthesis of Fe2O3 nanocrystals without Fe(CO)5 precursor and one-pot synthesis of highly fluorescent Fe 2O3-CdSe nanocomposites., Advanced Materials 21 (8), 869-873.
 • Markou, A., Beltsios, K.G., Panagiotopoulos, I., Vlachopoulou, M.-E., Tserepi, A., Alexandrakis, V., Bakas, T., Dimopoulos, T. (2009) Magnetic properties of Co films and Co/Pt multilayers deposited on PDMS nanostructures, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321, 2582-2586.
 • Tarkhanyan, R.H., Niarchos, D.G. (2009) Magnetic plasmon-polaritons in negative-index metallic antiferromagnets., Phys. Status Solidi (b) 246, 1939-1944.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D.,Zhi-An Ren, Xiao-Li Shen, Jie Yang, Zhong, Xian Zhao (2009) Magnetic measurements of superconducting NdFeAsO0.82F0.18 oxypnictide, Supercond. Sci. Technol. 22, 055008-.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Gourni, E., Gogola, V., Gjoka, E., Benaki, D., Pissas, M., Bouziotis, P. (2009) Surveying the Response of Transport Channels of Intact RBC Membranes upon AgNO3 Administration: an Atomic Force Microscopy Study, CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 24, 33-44.
 • Zervos, T., Stamopoulos, S., Lazarakis, F., Alexandridis, A.A., Pissas, M., Giannakopoulou, T., Dangakis, K. (2009) Use of Multiferroic Materials in Patch Antenna Design, European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP, Proceedings , 1904-1908.
 • Karatzas, A., Bilalis, P., Iatrou, H., Pitsikalis, M., Hadjichristidis, N. (2009) Synthesis of Well-Defined Functional Macromolecular Chimeras Based on Poly(ethylene oxide) or Poly(N-vinyl pyrrolidone), Reactive and Functional Polymers 69, 435-440.
 • Panagiotopoulos, I., Basina, G., Alexandrakis, V., Devlin, E., Hadjipanayis, G., Colak, L., Niarchos, D., Tzitzios, V. (2009) Synthesis and Exchange Bias in ?-Fe2O3/CoO and Reverse CoO/?-Fe2O3 Binary Nanoparticles, Journal of Physical Chemistry C 113(33), 14609-14614.
 • Tarkhanyan, R.H., and Niarchos, D. (2009) Effect of an applied magnetic field on the negative refraction in antiferromagnet - semiconductor periodic nanostructures. , Metamaterials , 453-455.
 • Manios, E., Stamopoulos, D., Moutis, N., Pissas, M., Niarchos, D. (2008) Magnetic measurements in thin film specimens: Rejecting the contribution of the substrate, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, 3264-3271.
 • Theodoni, P., Vamvakas, V.Em., Speliotis, Th., Chatzichristidi, M., Bayiati, P., Raptis, I., Papanikolaou, N. (2008) Efficient infrared emission from patterned thin metal films on a Si photonic crystal, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 205, 2581-2584.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Sanakis, Y., Simopoulos, A. (2008) Magnetic properties of the magnetoelectric Al2-xFexO3 (x = 0.8, 0.9 and 1), Journal of Physics Condensed Matter 20, -.
 • Christides, C., Speliotis, Th., Chatzichristidi, M., Raptis, I. (2008) Magneto-transport properties of [Co/Bi]n wire structures, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, e720-e724.
 • Makridis, S.S., Panagiotopoulos, I., Tsiaoussis, I., Frangis, N., Pavlidou, E., Chrisafis, K., Papathanasiou, G.F., Efthimiadis, K., Hadjipanayis, G.C., Niarchos, D. (2008) Structural, microstructural and magnetic properties of nanocomposite isotropic Sm(CobalFe0.1MyZr0.04B0 .04)7.5 ribbons with M=Ni, Cu and y=0.09 and 0.12, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, 2322-2329.
 • Gjoka, M., Niarchos, D., Giannakopoulos, K., Sarafidis, C., Kalogirou, O., Grigoras, M., Lupu, N., Chiriac, H. (2008) Structure and magnetic properties of Sm(Co0.74Fe0.1Cu0.12Zr0.04) 8 melt-spun nanostructured alloys, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 152, 81-85.
 • Kokkinos, C., Economou, A., Raptis, I., Speliotis, T. (2008) Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry, Analytica Chimica Acta 622, 111-118.
 • Mergia, K., Lafatzis, D., Moutis, N., Speliotis, T., Apostolopoulos, G., Cousin, F. (2008) Oxidation behaviour of SiC coatings, Applied Physics A: Materials Science and Processing 92, 387-395.
 • Sheloudko, N., Safaridis, C., Gjoka, M., Mikhov, M., Kalogirou, O. (2008) Magnetocrystalline anisotropy of Nd3(Fe1-xCox)27.7Ti1.3Ny compounds, Journal of Alloys and Compounds 458, 37-40.
 • Tzitzios, V., Georgakilas, V., Zafiropoulou, I., Boukos, N., Basina, G., Niarchos, D., Petridis, D. (2008) A general chemical route for the synthesis of capped nanocrystalline materials, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, 3117-3122.
 • Rabias, I., Fardis, M., Devlin, E., Boukos, N., Tsitrouli, D., Papavassiliou, G. (2008) No aging phenomena in ferrofluids: The influence of coating on interparticle interactions of maghemite nanoparticles, ACS Nano 2, 977-983.
 • Christides, C., Speliotis, Th., Chatzichristidi, M., Raptis, I. (2008) Large asymmetries of magnetoresistance loops in Co-line structures, Microelectronic Engineering 85, 1382-1385.
 • Farmakis, F.V., Speliotis, Th., Alexandrou, K.P., Tsamis, C., Kompitsas, M., Fasaki, I., Jedrasik, P., Petersson, G., Nilsson, B. (2008) Field-effect transistors with thin ZnO as active layer for gas sensor applications, Microelectronic Engineering 85, 1035-1038.
 • Dallas, P., Bourlinos, A.B., Petridis, D., Boukos, N., Papadokostaki, K., Niarchos, D., Guskos, N. (2008) Synthesis and characterization of 2-D and 3-D covalent networks derived from triazine central cores and bridging aromatic diamines, Polymer 49, 1137-1144.
 • Alexandrakis, V., Niarchos, D., Tsiaoussis, I., Panagiotopoulos, I. (2008) Magnetization reversal in CoPt-based hard-soft homocomposites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, 1020-1025.
 • Moutis, N., Suarez-Sandoval, D., Niarchos, D. (2008) Voltage-induced modification in magnetic coercivity of patterned Co50Fe50 thin film on piezoelectric substrate, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, 1050-1055.
 • Moutis, N., Speliotis, T., Panagiotopoulos, I., Ziese, M. (2008) Magnetotransport properties of cobalt-iron pyrite films, Thin Solid Films 516, 2078-2081.
 • Ktena, A., Alexandrakis, V., Panagiotopoulos, I., Fotiadis, D., Niarchos, D. (2008) A study on the macroscopic properties of hard/soft bilayers, Physica B: Condensed Matter 403, 320-323.
 • Boudalis, A.K., Pissas, M., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Abarca, B., Ballesteros, R. (2008) Slow magnetic relaxation of a ferromagnetic NiII5 cluster with an S = 5 ground state , Inorganic Chemistry 47, 10674-10681.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Boukos, N., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, E. (2008) Engineering of FePt nanoparticles by e-beam co-evaporation , Nanotechnology 19, 135702-.
 • Triantafyllopoulou, R., Tsamis, C., Chatzandroulis, S., Speliotis, T., Parthenios, J., Papagelis, K., Galiotis, C. (2007) Thermal characterization of porous silicon micro- hotplates using IR thermography, TRANSDUCERS and EUROSENSORS '07 - 4th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems , 2271-2274.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M. (2007) Synergy of exchange bias with superconductivity in ferromagnetic- superconducting layered hybrids: The influence of in-plane and out-of-plane magnetic order on superconductivity, Superconductor Science and Technology 20, 1205-1222.
 • Kokkinos, C., Economou, A., Raptis, I., Efstathiou, C.E., Speliotis, T. (2007) Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry, Electrochemistry Communications 9, 2795-2800.
 • Makarona, E., Speliotis, T., Darsinou, A., Tsamis, C., Chatzandroulis, S., Niarchos, D. (2007) Implementation of hard magnetic thin films on suspended cantilevers for electromagnetic energy harvesters, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 6589, -.
 • Zafiropoulou, I., Tzitzios, V., Boukos, N., Niarchos, D. (2007) Ordering kinetics of chemically synthesized FePt nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e169-e172.
 • Efthimiadis, K.G., Sarafidis, C., Gjoka, M., Kalogirou, O. (2007) Existence and properties of Co-rich 3:29-type of compounds synthesized with heavy rare earths, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e458-e461.
 • Manios, E., Alexandrakis, V., Niarchos, D. (2007) Reduction of annealing temperature for the growth of the hard magnetic L 10 phase of CoPt in Cu/CoPt bilayers grown on Si(0 0 1), Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e166-e168.
 • Speliotis, T., Niarchos, D., Meneroud, P., Magnac, G., Claeyssen, F., Pepin, J., Fermon, C., Pannetier, M., Biziere, N. (2007) Micro-motor with screen-printed rotor magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316, e120-e123.
 • Tzitzios, V.K., Bakandritsos, A., Georgakilas, V., Basina, G., Boukos, N., Bourlinos, A.B., Niarchos, D., Petridis, D. (2007) Large-scale synthesis, size control, and anisotropic growth of ?-Fe2O3 nanoparticles: Organosols and hydrosols, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, 2753-2757.
 • Likodimos, V., Pissas, M. (2007) Phase coexistence and magnetic anisotropy in La1-x Cax Mn O3 (0, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 76, -.
 • Maletin, M., Moshopoulou, E.G., Kontos, A.G., Devlin, E., Delimitis, A., Zaspalis, V.T., Nalbandian, L., Srdic, V.V. (2007) Synthesis and structural characterization of In-doped ZnFe2O4 nanoparticles, Journal of the European Ceramic Society 27, 4391-4394.
 • Dallas, P., Bourlinos, A.B., Niarchos, D., Petridis, D. (2007) Synthesis of tunable sized capped magnetic iron oxide nanoparticles highly soluble in organic solvents, Journal of Materials Science 42, 4996-5002.
 • Sarafidis, C., Gjoka, M., Efthimiadis, K.G., Kalogirou, O. (2007) Study on the existence and properties of Y3(Fe1-xCox)29-yCry (x = 0.6-1.0; y = 5-7) intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds 437, 16-21.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Zhigadlo, N., Karpinski, J. (2007) Influence of aluminum substitution on the vortex matter properties of Mg B2, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 75, -.
 • Bakandritsos, A., Bourlinos, A.B., Tzitzios, V., Boukos, N., Devlin, E., Steriotis, T., Kouvelos, V., Petridis, D. (2007) Biopolymer networks for the solid-state production of porous magnetic beads and wires, Advanced Functional Materials 17, 1409-1416.
 • Dallas, P., Stamopoulos, D., Boukos, N., Tzitzios, V., Niarchos, D., Petridis, D. (2007) Characterization, magnetic and transport properties of polyaniline synthesized through interfacial polymerization, Polymer 48, 3162-3169.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M. (2007) Stray-fields-based magnetoresistance mechanism in Ni80 Fe20 -Nb- Ni80 Fe20 trilayered hybrids, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 75, -.
 • Manginas, G., Chatzichristidi, M., Speliotis, Th., Niarchos, D. (2007) Exchange bias in ferromagnetic-antiferromagnetic submicron structures, Microelectronic Engineering 84, 1536-1539.
 • Chatzichristidi, M., Speliotis, Th., Raptis, I., Haritantis, I., Niarchos, D., Christides, C. (2007) Effect of magnetic field on metal-insulator transitions in Bi-wire structures, Microelectronic Engineering 84, 1528-1531.
 • Zafiropoulou, I., Devlin, E., Boukos, N., Niarchos, D., Petridis, D., Tzitzios, V. (2007) Direct chemical synthesis of L10 FePt nanostructures, Chemistry of Materials 19, 1898-1900.
 • Dallas, P., Niarchos, D., Vrbanic, D., Boukos, N., Pejovnik, S., Trapalis, C., Petridis, D. (2007) Interfacial polymerization of pyrrole and in situ synthesis of polypyrrole/silver nanocomposites, Polymer 48, 2007-2013.
 • Fardis, M., Rabias, I., Diamantopoulos, G., Boukos, N., Tsitourli, D., Papavassiliou, G., Niarchos, D. (2007) Magnetic nanoparticles for biomedical applications, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9, 527-531.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M. (2007) Enhancement of superconductivity by exchange bias, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 75, -.
 • Pyrpassopoulos, S., Niarchos, D., Nounesis, G., Boukos, N., Zafiropoulou, I., Tzitzios, V. (2007) Synthesis and self-organization of Au nanoparticles, Nanotechnology 18, 485604-.
 • Gjoka, M., Sarafidis, C., Kalogirou, O., Niarchos, D. (2006) Structural and magnetic properties of Sm3(Fe 1-xCox)27.7Ti1.3, INTERMAG 2006 - IEEE International Magnetics Conference , 235-.
 • Speliotis, A., Niarchos, D., Falaras, P., Tsoukleris, D., Pepin, J., Meneroud, P., Magnac, G., Claeyssen, F., Fermon, C., Pannetier, M., Biziere, N. (2006) Preparation of Nd-Fe-B Magnets by Screen Printing, Journal of Iron and Steel Research International 13, 405-410.
 • Castaldi, L., Giannakopoulos, K., Travlos, A., Niarchos, D., Boukari, S., Beaurepaire, E. (2006) Co-deposition of FePt and FePt/Ag nanoparticles on silicon dioxide, INTERMAG 2006 - IEEE International Magnetics Conference , 292-.
 • Makridis, S.S., Pavlidou, E., Neudert, A., McCord, J., Schäfer, R., Hadjipanays, G.C., Niarchos, D., Stubos, A.K. (2006) Effect of wheel speed and boron content on microstructure and crystallographic texture of boron substituted Sm-Co melt spun ribbons, Materials Science Forum 514-516, 359-363.
 • Gjoka, M., Sarafidis, C., Kalogirou, O., Devlin, E., Niarchos, D. (2006) Structural and magnetic properties of Sm3(Fe 1-xCox)27.7Ti1.3, IEEE Transactions on Magnetics 42, 3767-3769.
 • Bourlinos, A.B., Dallas, P., Sanakis, Y., Stamopoulos, D., Trapalis, C., Niarchos, D. (2006) Synthesis and characterization of a ?-conjugate, covalent layered network derived from condensation polymerization of the 4,4?-bipyridine-cyanuric chloride couple, European Polymer Journal 42, 2940-2948.
 • Kalogirou, O., Sarafidis, C., Efthimiadis, K.G., Gjoka, M. (2006) Influences of Co on structural and magnetic properties of R3(Fe1-xCox)29-yM y (R = rare earth metal, M = transition metal) intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds 423, 4-9.
 • Gjoka, M., Sarafidis, C., Niarchos, D., Kalogirou, O. (2006) Structure and magnetic properties of Gd4(Co,Ti)41 alloys, Journal of Alloys and Compounds 423, 59-61.
 • Martínez-Boubeta, C., Simeonidis, K., Angelakeris, M., Pazos-Pérez, N., Giersig, M., Delimitis, A., Nalbandian, L., Alexandrakis, V., Niarchos, D. (2006) Critical radius for exchange bias in naturally oxidized Fe nanoparticles, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 74, -.
 • Tzitzios, V., Basina, G., Gjoka, M., Boukos, N., Niarchos, D., Devlin, E., Petridis, D. (2006) The effect of Mn doping in FePt nanoparticles on the magnetic properties of the L10 phase, Nanotechnology 17, 4270-4273.
 • Tzitzios, V., Basina, G., Gjoka, M., Alexandrakis, V., Georgakilas, V., Niarchos, D., Boukos, N., Petridis, D. (2006) Chemical synthesis and characterization of hcp Ni nanoparticles, Nanotechnology 17, 3750-3755.
 • Bourlinos, A.B., Giannelis, E.P., Sanakis, Y., Bakandritsos, A., Karakassides, M., Gjoka, M., Petridis, D. (2006) A graphite oxide-like carbogenic material derived from a molecular precursor, Carbon 44, 1906-1912.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M., Sandim, M.J.R., Sandim, H.R.Z. (2006) Proximity induced superconductivity in bulk Cu-Nb composites: The influence of interface's structural quality, Physica C: Superconductivity and its Applications 442, 45-54.
 • Likodimos, V., Pissas, M. (2006) Magnetic anisotropy in the ferromagnetic insulating state of La1-x Cax Mn O3, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73, -.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Psycharis, V., Ma, Y.C., Wang, N.L. (2006) Splitting of the second magnetization peak in the superconductor Tl2 Ba2 Ca Cu2 O8+x, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73, -.
 • Ziese, M., Bollero, A., Panagiotopoulos, I., Moutis, N. (2006) Magnetoresistance switch effect in a multiferroic Fe3O 4 BaTiO3 bilayer, Applied Physics Letters 88, -.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M., Niarchos, D. (2006) Modulation of the properties of a low-Tc superconductor by anisotropic ferromagnetic particles, Physica C: Superconductivity and its Applications 437-438, 289-292.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Ma, Y.C., Wang, N.L. (2006) Vortex matter properties of Tl2Ba2CaCu2O8 superconductor, Physica C: Superconductivity and its Applications 437-438, 267-269.
 • Dallas, P., Georgakilas, V., Niarchos, D., Komninou, P., Kehagias, T., Petridis, D. (2006) Synthesis, characterization and thermal properties of polymer/magnetite nanocomposites, Nanotechnology 17, 2046-2053.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2006) Manipulating superconductivity through the domain structure of a ferromagnet: Experimental aspects and theoretical implications, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 73, 1-4.
 • Panagiotopoulos, I., Moutis, N., Ziese, M., Bollero, A. (2006) Magnetoconductance and hysteresis in milled La0.67Sr 0.33MnO3 powder compacts, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 299, 94-104.
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Diamantopoulos, G., Belesi, M., Fardis, M., Stamopoulos, D., Kontos, A.G., Hennion, M., Dolinsek, J., Ansermet, J.-Ph., Dimitropoulos, C. (2006) Low temperature charge and orbital textures in La0.875Sr0.125MnO3, Physical Review Letters 96, 097201 1-4.
 • Pissas, M., Psycharis, V., Stamopoulos, D., Papavassiliou, G., Sanakis, Y., Simopoulos, A. (2006) Moessbauer study of Na0.82Co0.9957Fe0.01O2, Solid State Communications 137, 668-672.
 • Speliotis, A., Niarchos, D., Falaras, P., Tsoukleris, D., Pepin, J. (2005) Nd-Fe-B thick films prepared by screen printing, INTERMAG ASIA 2005: Digests of the IEEE International Magnetics Conference , 647-.
 • Dallas, P., Petridis, D., Niarchos, D. (2005) Effect of organic molecules absorption in the magnetic properties of iron oxide nanoparticles, INTERMAG ASIA 2005: Digests of the IEEE International Magnetics Conference , 751-.
 • Stamopoulos, D., Moutis, N., Pissas, M., Niarchos, D. (2005) Effective ferromagnetic coupling between a superconductor and a ferromagnet in LaCaMnO/Nb hybrids, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 72, -.
 • Speliotis, T., Niarchos, D., Falaras, P., Tsoukleris, D., Pepin, J. (2005) Nd-Fe-B thick films prepared by screen printing, IEEE Transactions on Magnetics 41, 3901-3903.
 • Tzitzios, V., Niarchos, D., Hadjipanayis, G., Devlin, E., Petridis, D. (2005) Synthesis and characterization of L10 FePt nanoparticles from Pt(Au, Ag)/?-Fe2O3 core-shell nanoparticles, Advanced Materials 17, 2188-2192.
 • Zafiropoulou, I., Tzitzios, V., Petridis, D., Devlin, E., Fidler, J., Hoefinger, S., Niarchos, D. (2005) Optimized synthesis and annealing conditions of L10 FePt nanoparticles, Nanotechnology 16, 1603-1607.
 • Sarafidis, C., Gjoka, M., Kalogirou, O. (2005) Structural and magnetic properties of Y3(Fe 1 - XCox)27.5V1.5 (0?x?0.4), Journal of Alloys and Compounds 399, 41-46.
 • Pissas, M., Margiolaki, I., Papavassiliou, G., Stamopoulos, D., Argyriou, D. (2005) Crystal and magnetic structure of the La1-xCaxMnO3 compound (0.11 < x < 0.175), Physical Review B 72, 1-15.
 • Pissas, M., Margiolaki, I., Prassides, K., Suard, E. (2005) Crystal and magnetic structural study of the La1-xCaxMnO3 compound (x=34), Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 72, 1-10.
 • Ziese, M., Bollero, A., Panagiotopoulos, I., Moutis, N. (2005) Grain-boundary magnetoconductance and inelastic tunneling, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 72, -.
 • Gjoka, M., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D. (2005) Structure and magnetic properties of Sm(Co1-xMx) 5 (M = Cu, Ag) alloys, Journal of Materials Processing Technology 161, 173-175.
 • Speliotis, T., Niarchos, D. (2005) Microstructure and magnetic properties of SmCo films, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 290-291 PART 2, 1195-1197.
 • Christides, C., Speliotis, Th., Niarchos, D. (2005) Extraordinary Hall effect in [Pt/Co]15/AF/[Co/Pt]15 (AF = NiO, FeMn) multilayers with perpendicular anisotropy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 290-291 PART 2, 1056-1058.
 • Tzitzios, V., Niarchos, D., Margariti, G., Fidler, J., Petridis, D. (2005) Synthesis of CoPt nanoparticles by a modified polyol method: Characterization and magnetic properties, Nanotechnology 16, 287-291.
 • Christides, C., Speliotis, T. (2005) Polarity of anomalous Hall effect hysteresis loops in [PtCo]15 AF [CoPt]15 (AF=FeMn, NiO) multilayers with perpendicular anisotropy, Journal of Applied Physics 97, 13901-1-013901.
 • Speliotis, Th., Niarchos, D. (2005) Deposition of hard magnetic SmCo5 thin films by magnetron sputtering, Journal of Physics: Conference Series 10, 175-177.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M., Manios, E. (2005) Ferromagnetic-superconducting hybrid films and their possible applications: A direct study in a model combinatorial film, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 71, 14522-1-014522.
 • M. Karayanni, M., Papavassiliou, G., Pissas, M., Fardis, M., Papagelis, K., Prassides, K., Takenobu, T., Iwasa, Y. (2005) 11B NMR study of pure and lightly carbon doped MgB2 superconductors, J. Supercond 18, 521-.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G., Devlin, E., Simopoulos, A., Likodimos, V., (2005) Moessbauer study of 1% 57Fe doped ferromagnetic insulator La0.825Ca0.175MnO3, Eur. Phys. J. B 47, 221-229.
 • Tzitzios, V., Niarchos, D., Gjoka, M., Boukos, N., Petridis, D. (2005) Synthesis and characterization of 3D CoPt nanostructures , Journal of the American Chemical Society 12, 13756-13757.
 • Stamopoulos, D., Niarchos, D. (2004) Relaxation measurements in the regime of the second magnetization peak in Nb films, Physica C: Superconductivity and its Applications 417, 69-76.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Koutantos, S. (2004) A new method for the estimation of Hc2 anisotropy in polycrystalline MgB2 samples, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 17, 259-263.
 • Stamopoulos, D., Speliotis, A., Niarchos, D. (2004) From the second magnetization peak to peak effect. A study of superconducting properties in Nb films and MgB2 bulk samples, Superconductor Science and Technology 17, 1261-1274.
 • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M., Niarchos, D. (2004) Pronounced Tc enhancement and magnetic memory effects in hybrid films, Superconductor Science and Technology 17, L51-L54.
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Belesi, M., Fardis, M., Karayanni, M., Ansermet, J.P., Carlier, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (2004) Spin-polarized oxygen hole states in cation-deficient La1-xCaxMnO3+?, Europhysics Letters 68, 453-459.
 • Pissas, M., Simopoulos, A. (2004) Mo?ssbauer study of 1% Fe doped LaMnO3 compound, Journal of Physics Condensed Matter 16, 7419-7426.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G. (2004) The phase diagram and magnetic properties of La1-xCaxMnO3 compounds for 0<= x<=0.23, Journal of Physics Condensed Matter 16, 6527-6540.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M., Karanasos, V., Niarchos, D., Panagiotopoulos, I. (2004) Influence of randomly distributed magnetic nanoparticles on surface superconductivity in Nb films, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 70, 54512-1-054512.
 • Panagiotopoulos, I., Gjoka, M., Niarchos, D. (2004) Angular dependence of coercivity in Sm(Co, Fe, Cu, Zr)z magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 279, 389-395.
 • Sarafidis, C., Gjoka, M., Bakas, T., Chrissafis, K., Kalogirou, O. (2004) Magnetic properties and structural characteristics of interstitially modified Nd3(Fe1-xCox)27.7Ti 1.3Ny nitrides (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4), Journal of Magnetism and Magnetic Materials 278, 46-56.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Efthimiadis, K.G., Höfinger, S., Fidler, J., Niarchos, D. (2004) Sm(Co, Fe, Cu, Zr, C)8.2 ribbons for high-temperature magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276, e1921-e1923.
 • Sarafidis, C., Kalogirou, O., Bakas, T., Gjoka, M. (2004) 57Fe Mo?ssbauer spectroscopic studies of the magnetic anisotropy and spin reorientations in Nd3(Fe1-xCo x)27.7Ti1.3 (0?x?0.4), Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276, e1913-e1915.
 • Speliotis, T., Niarchos, D., Skumryev, V., Zhang, Y., Hadjipanayis, G. (2004) Effect of post deposition annealing on the hysteresis loops of sputtered NdFeB films, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276, e877-e879.
 • Manios, E., Karanasos, V., Niarchos, D., Panagiotopoulos, I. (2004) (001) Textured CoPt/Ag films and nanocomposites: The effect of Ag underlayers, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276, 2169-2170.
 • Pissas, M. (2004) Phase diagram of la1-xCaxMnO3 for x?0.5, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276, 1821-1822.
 • Gjoka, M., Dilo, T., Niarchos, D., Leccabue, F. (2004) Structure and magnetic properties of Er3(Fe, V)29 alloys, Journal of Alloys and Compounds 369, 178-181.
 • Bourlinos, A.B., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Petridis, D. (2004) Hydrophilic Co-Pt alloy nanoparticles: Synthesis, characterization, and perspectives, Journal of Materials Research 19, 1227-1233.
 • Hadjiapostolidou, D., Gjoka, M., Sarafidis, C., Pavlidou, E., Bakas, T., Kalogirou, O. (2004) Structural and magnetic properties of rare earth - Iron-cobalt-vanadium intermetallic compounds (R: Tb, Dy), Journal of Alloys and Compounds 367, 255-261.
 • Gjoka, M., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Matthias, T., Fidler, J. (2004) Temperature-compensated Sm1-xGdx(Co 0.74Fe0.10Cu0.12Zr0.04) 7.50 permanent magnets (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8), Journal of Alloys and Compounds 367, 262-265.
 • Poulopoulos, P., Angelakeris, M., Papaioannou, E.Th., Flevaris, N.K., Niarchos, D., Nyvlt, M., Prosser, V., Visnovsky, S., Mueller, Ch., Fumagalli, P., Wilhelm, F., Rogalev, A. (2003) Structural, magnetic, and spectroscopic magneto-optical properties aspects of Pt-Co multilayers with intentionally alloyed layers, Journal of Applied Physics 94, 7662-7669.
 • Niarchos, D. (2003) Magnetic MEMS: Key issues and some applications, Sensors and Actuators, A: Physical 109, 166-173.
 • Klencsár, Z., Vértes, A., Németh, Z., Kuzmann, E., Homonnay, Z., Kotsis, I., Nagy, M., Simopoulos, A., Devlin, E., Kallias, G. (2003) Mo?ssbauer Study of Materials Displaying Colossal Magnetic Resistivity, Hyperfine Interactions 148-149, 117-127.
 • Niarchos, D. (2003) Erratum: Magnetic MEMS: Key issues and some applications (Sensors and Actuators A (2003) 106 (255-262) PII: S0924424703001791), Sensors and Actuators, A: Physical 109, 165-.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Efthimiadis, K.G., Niarchos, D., Panagiotopoulos, I., Hadjipanayis, G.C. (2003) Structural and magnetic properties of rhombohedral Sm 2(Co,Fe,Cr)17Bx and Sm 2(Co,Fe,Mn)17Bx, compounds, Digests of the Intermag Conference , -.
 • Speliotis, A., Niarchos, D., Skumryev, V., Hadjipanyis, G.C. (2003) Effect of post deposition annealing on the hysteresis loops of sputtered NdFeB film, Digests of the Intermag Conference , -.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Givord, D. (2003) Relaxation studies at high temperatures of precipitation hardened Sm(CobalFe0.1Cu0.12Zr0.04) 7.5 magnet, Digests of the Intermag Conference , -.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Efthimiadis, K.G., Papathanasiou, G., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Hadjipanayis, G.C. (2003) Nanostructured melt-spun Sm(Co-Fe-Zr-B)7.5 Alloys for high temperature magnets, Digests of the Intermag Conference , -.
 • Niarchos, D. (2003) Magnetic MEMS: Key issues and some applications, Sensors and Actuators, A: Physical 106, 255-262.
 • Speliotis, A., Niarchos, D. (2003) Magnetostrictive properties of amorphous and crystalline TbDyFe thin films, Sensors and Actuators, A: Physical 106, 298-301.
 • Christides, C., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Jones, G. (2003) Fast magnetic field mapping of permanent magnets with GMR bridge and Hall-probe sensors, Sensors and Actuators, A: Physical 106, 243-245.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Efthimiadis, K.G., Pavlidou, E., Panagiotopoulos, I., Hadjipanayis, G.C., Niarchos, D. (2003) Structural and Magnetic Properties of Rhombohedral Sm 2(Co,Fe,Cr)17Bx and Sm 2(Co,Fe,Mn)17Bx Compounds, IEEE Transactions on Magnetics 39, 2872-2874.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Efthimiadis, K.G., Papathanasiou, G., Panagiotopoulos, I., Höfinger, S., Fidler, J., Hadjipanayis, G.C., Niarchos, D. (2003) Nanostructured Melt-Spun Sm(Co,Fe,Zr,B)7.5 Alloys for High-Temperature Magnets, IEEE Transactions on Magnetics 39, 2869-2871.
 • Sheloudko, N., Gjoka, M., Kalogirou, O., Niarchos, D., Skumryev, V., Hadjipanayis, G., Suriñach, S., Muñoz, J.S. (2003) Synthesis and magnetic properties of (R, R?)3(Fe, Ti)29 (R = Pr, Nd and R? = Sm, Er) intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds 352, 73-78.
 • Klencsár, Z., Kuzmann, E., Homonnay, Z., Vértes, A., Simopoulos, A., Devlin, E., Kallias, G. (2003) Interplay between magnetic order and the vibrational state of Fe in FeCr2S4, Journal of Physics and Chemistry of Solids 64, 325-331.
 • Likodimos, V., Koutandos, S., Pissas, M., Papavassiliou, G., Prassides, K. (2003) Conduction electron spin resonance in Mg1-xAlxB2, Europhysics Letters 61, 116-121.
 • G. Papavassiliou, G., Pissas, M., Belesi, M., Fardis, M., Dolinsek, J., Dimitropoulos, C., Ansermet, J.P., (2003) Orbital domain state and finite size scaling in ferromagnetic insulating manganites, Physical Review Letters 91, 147205 1- 4.
 • Nath, A., Klencsár, Z., Kuzmann, E., Homonnay, Z., Vértes, A., Simopoulos, A., Devlin, E., Kallias, G., Ramirez, A.P., Cava, R.J. (2002) Nanoscale magnetism in the chalcogenide spinel FeCr2S4: Common origin of colossal magnetoresistivity, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66, 2124011-2124014.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Zhang, Y., Hadjipanayis, G.C. (2002) High coercivity in boron substituted Sm-Co melt-spun magnets, Digests of the Intermag Conference , -.
 • Klencsár, Z., Kuzmann, E., Homonnay, Z., Vértes, A., Simopoulos, A., Devlin, E., Kallias, G. (2002) Magnetic relaxation and its relation to magnetoresistance in FeCr 2S4 spinel, Hyperfine Interactions 144-145, 261-266.
 • Guillou, H., Chaussy, J., Charalambous, M., Pissas, M. (2002) Electrical characterization of YBCO single crystal surfaces oriented in any crystallographic direction, Physica C: Superconductivity and its Applications 382, 291-297.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Zhang, Y., Hadjipanayis, G.C. (2002) High coercivity in boron substituted Sm-Co melt-spun magnets, IEEE Transactions on Magnetics 38, 2922-2924.
 • Pissas, M., Liang, R. (2002) Three-dimensional XY variation of the irreversibility line at the critical regime in YBa2Cu3O7-?, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66, 1005031-1005034.
 • Pissas, M., Lee, S., Yamamoto, A., Tajima, S. (2002) Peak effect in single crystal MgB2 superconductor for H ? c-axis, Physical Review Letters 89, 970021-970024.
 • Papagelis, K., Arvanitidis, J., Margadonna, S., Iwasa, Y., Takenobu, T., Pissas, M., Prassides, K. (2002) Phase separation in carbon-doped MgB2 studied by means of alternating current susceptibility measurements, Journal of Physics Condensed Matter 14, 7363-7369.
 • Raptopoulou, C.P., Tangoulis, V., Devlin, E. (2002) [{Fe(OMe)2[O2CC(OH)Ph2]}12]: Synthesis and characterization of a new member in the family of molecular ferric wheels with the carboxylatobis(alkoxo) bridging unit, Angewandte Chemie - International Edition 41, 2386-2389.
 • Makridis, S.S., Litsardakis, G., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Hadjipanayis, G.C. (2002) Effects of boron substitution on the structural and magnetic properties of melt-spun Sm(Co,Fe,Zr)7.5 and Sm(Co,Fe,Zr,Cu)7.5 magnets, Journal of Applied Physics 91, 7899-.
 • Kalogirou, O., Sarafidis, C., Gjoka, M., Litsardakis, G. (2002) Effects of Co substitution on structural and magnetic properties of R3(Fe1-xCox)29-y Vy (R = Tb, Dy), Journal of Magnetism and Magnetic Materials 247, 34-41.
 • Panagiotopoulos, I., Moutis, N., Christides, C. (2002) Asymmetry of the magnetization reversal mechanism probed by relaxation measurements in La-Ca-Mn-O ferromagnetic/antiferromagnetic multilayers, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 1324071-1324074.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2002) Hysteretic behavior of the vortex lattice at the onset of the second peak for the HgBa2CuO4+? superconductor, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 1345241-1345247.
 • Moutis, N., Christides, C., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D. (2002) On the temperature dependence of coercivity and exchange biasing field in La-Ca-Mn-O ferromagnetic/antiferromagnetic multilayers, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242-245, 544-546.
 • Kallias, G., Pissas, M., Devlin, E., Simopoulos, A. (2002) Mo?ssbauer study of 57Fe-doped La1-xCaxMnO3 (x=0.5,0.6), Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 1444261-1444267.
 • Panagiotopoulos, I., Matthias, T., Niarchos, D., Fidler, J. (2002) Melt-spun Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z magnets for high-temperature applications, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242-245, 1304-1306.
 • Bourlinos, A.B., Devlin, E., Boukos, N., Simopoulos, A., Petridis, D. (2002) Magnetite and Co ferrite-based clay composites, Clay Minerals 37, 135-141.
 • Margadona, S., Prassides, K., Arvanitidis, I., Pissas, M., Papavassiliou, G., Fitsch, A.N., (2002) Crystal structure of the Mg1-xAlxB2 superconductors near x?0.5, Physical Review B 66, 14518-.
 • G. Papavassiliou, G., Pissas, M., Karayanni, M., Fardis, M., Koutandos, S., Prassides, K. (2002) 11B and 27Al NMR spin-lattice relaxation and Knight shift study of Mg1-xAlxB2. Evidence for anisotropic Fermi surface, Physical Review B 66, R140514-.
 • Pissas, M., Papavassiliou, G., Karayanni, M., Fardis, M., Maurin, I., Margiolaki, I., Prassides, K., Christides, C. (2002) A magnetization and 11B NMR study of Mg1-xAlxB2 superconductors, Physical Review B 65, 184514- .
 • Papavassiliou, G., Pissas, M., Fardis, M., Karayanni, M., Christides, C. (2001) 11B NMR detection of the magnetic field distribution in the mixed superconducting state of MgB2, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65, 125101-125104.
 • Pissas, M., Moraitakis, E., Stamopoulos, D., Papavassiliou, G., Psycharis, V., Koutandos, S. (2001) Surface barrier and bulk pinning in MgB2 superconductor, Journal of Superconductivity 14, 615-621.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D. (2001) Evidence for geometrical barriers in an untwinned YBa2Cu3O7-? single crystal, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 64, 1345101-1345108.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2001) A dc magnetization and local permeability study of the HgBa2Cuo4+? superconductor, Superconductor Science and Technology 14, 844-853.
 • Karanasos, V., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Okumura, H., Hadjipanayis, G.C. (2001) Optimization of CoPt/B nanocomposite films for ultrahigh-density recording media, Journal of Applied Physics 90, 3112-3114.
 • Moutis, N., Christides, C., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D. (2001) Exchange-coupling properties of La1-xCaxMnO3 ferromagnetic/antiferromagnetic multilayers, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 64, 944291-9442910.
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Milia, F., Pissas, M., Kallias, G., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Scherrer, P. (2001) Reply to 'Comment on 'NMR in manganese perovskites: Detection of spatially varying electron states in domain walls', Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 63, 2264021-2264022.
 • Belesi, M., Papavassiliou, G., Fardis, M., Pissas, M., Wegrowe, J.E., Dimitropoulos, C. (2001) NMR as a local probe of magnetic anisotropy: The possibility of orbital ordering and orbital liquid states in colossal magnetoresistance manganites, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 63, 1804061-1804064.
 • Hristoforou, E., Niarchos, D., Chiriac, H., Neagu, M. (2001) Non-destructive evaluation distribution sensors based on magnetostrictive delay lines, Sensors and Actuators, A: Physical 92, 132-136.
 • Gjoka, M., Kalogirou, O., Niarchos, D., Christodoulou, Ch.N. (2001) Magnetic characterisation and hydrogen absorption characteristics of Pr3(Fe,Ti)29Hx, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 234, 47-54.
 • Angelakeris, M., Poulopoulos, P., Valassiades, O., Flevaris, N.K., Niarchos, D., Nassiopoulou, A. (2001) GMR study leading to sensor fabrication on the Ag-Co system, Sensors and Actuators, A: Physical 91, 180-183.
 • Psycharis, V., Gjoka, M., Christides, C., Niarchos, D. (2001) Phase stability, structure and magnetic properties of R3(Fe,TM)29, (R = Gd, Dy, Er, Y and TM = V, Ti) compounds with disordered structures, Journal of Alloys and Compounds 317-318, 455-458.
 • Simopoulos, A., Kallias, G., Devlin, E., Pissas, M. (2001) Phase separation in La0.5Ca0.5MnO3 doped with 1% 119Sn detected by Mo?ssbauer spectroscopy, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 63, 544031-544037.
 • Panagiotopoulos, I., Christides, C., Pissas, M., Niarchos, D. (2001) Pulsed laser deposition of mixed valence manganite artificial superstructures, Journal of Materials Processing Technology 108, 193-196.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2001) Single crystal growth and vortex matter phase diagram in HgBa2CuO4+x superconductor, Journal of Materials Processing Technology 108, 145-147.
 • Pissas, M., Moraitakis, E., Kallias, G., Bondarenko, A. (2000) Evidence for a field-driven transition in YBa2Cu3O7-? single crystal, Physica C: Superconductivity and its Applications 341-348, 1331-1332.
 • Moraitakis, E., Kompotiatis, L., Pissas, M., Niarchos, D. (2000) Permeability measurements of permalloy films with a broad band stripline technique, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 222, 168-174.
 • Panagiotopoulos, I., Moutis, N., Stamopoulos, D., Niarchos, D., Pissas, M. (2000) Critical behavior of La0.67(BaxCa1-x)0.33MnO3 perovskites (0 ? x ? 1), Physica B: Condensed Matter 284-288, 1416-1417.
 • Kallias, G., Devlin, E., Christides, C., Niarchos, D. (2000) Non-destructive evaluation system based on high-Tc superconducting quantum interference device sensors, Sensors and Materials 12, 69-77.
 • Pissas, M., Moraitakis, E., Kallias, G., Bondarenko, A. (2000) Onset of the fishtail peak in an untwinned YBa2Cu3O7-? crystal, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 62, 1446-1451.
 • Kallias, G., Moraitakis, E., Stamopoulos, D., Niarchos, D., Pissas, M. (2000) Magnetic moment relaxation measurements in c-axis oriented bulk Bi2Sr2Ca2Cu3O10+?, Physica B: Condensed Matter 284-288, 807-808.
 • Moraitakis, E., Pissas, M., Kallias, G., Stamopoulos, D., Niarchos, D. (2000) Magnetic relaxation and current-voltage characteristics in a thin disk of YBa2Cu3O7-? superconductor, Physica B: Condensed Matter 284-288, 819-820.
 • Pissas, M., Liang, R. (2000) Melting line near Tc(H = 0) in YBa2Cu3O7-? single crystal, Physica C: Superconductivity and its Applications 341-348, 1325-1326.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2000) Vortex matter phase diagram in HgBa2CuO4+? single crystals, Physica B: Condensed Matter 284-288, 805-806.
 • Bondarenko, A.V., Revyakina, M.G., Obolenskii, M.A., Prodan, A.A., Pissas, M., Kallias, G. (2000) Anisotropy of plastic creep in YBa2Cu3O6.95 single crystals, Physica B: Condensed Matter 284-288, 789-790.
 • Kallias, G., Devlin, E., Christides, C., Niarchos, D. (2000) High Tc SQUID sensor system for non-destructive evaluation, Sensors and Actuators, A: Physical 85, 239-243.
 • Poulopoulos, P., Angelakeris, M., Kehagias, T., Niarchos, D., Flevaris, N.K. (2000) Improved growth and perpendicular anisotropy in Pd-Co multilayers with intentionally alloyed layers, Thin Solid Films 371, 225-230.
 • Psycharis, V., Gjoka, M., Kalogirou, O., Niarchos, D., Papaefthymiou, V., Christodoulou, C. (2000) Magnetic properties of interstitial modified Pr3(Fe,Ti)29 hydrocarbide, Journal of Alloys and Compounds 307, 234-239.
 • Wilhelm, F., Poulopoulos, P., Ceballos, G., Wende, H., Baberschke, K., Srivastava, P., Benea, D., Ebert, H., Angelakeris, M., Flevaris, N.K., Niarchos, D., Rogalev, A., Brookes, N.B. (2000) Layer-resolved magnetic moments in Ni/Pt multilayers, Physical Review Letters 85, 413-416.
 • Gjoka, M., Psycharis, V., Kalogirou, O., Sheloudko, N., Niarchos, D., Mikhov, M., Dode, J., Dilo, T., Vyshka, Sh. (2000) Phase diagram and magnetic properties of Nd3-xDyx(Fe,Ti)29 (0.1, Journal of Alloys and Compounds 305, 311-317.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2000) Local Hall probe ac-susceptibility and global dc magnetization measurements in HgBa2CuO4+x single crystal, Physica C: Superconductivity and its Applications 332, 456-458.
 • Panagiotopoulos, I., Christides, C., Niarchos, D., Pissas, M. (2000) Magneto-transport and exchange biasing in La-Ca-Mn-O compositionally modulated ferromagnetic/antiferromagnetic multilayers, Journal of Applied Physics 87, 3926-3930.
 • Kallias, G., Pissas, M., Hoser, A. (2000) Neutron diffraction study of La0.5Ca0.5MnO3 under an external magnetic field, Physica B: Condensed Matter 276, 778-779.
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Belesi, M., Maris, T.G., Kallias, G., Pissas, M., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (2000) 55 Mn NMR Investigation of Electronic Phase Separation in La1-xCaxMnO3 for 0.2 <= x <= 0.5, Physical Review Letters 84, 761-764.
 • Sheloudko, N., Gjoka, M., Kalogirou, O., Psycharis, V., Niarchos, D., Mikhov, M. (2000) Magnetocrystalline anisotropy of a novel Y(Fe,V)9.66 intermetallic compound and its nitride with a disordered CaCu5-type structure, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 208, 20-26.
 • Stavroyiannis, S., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Christodoulides, J.A., Zhang, Y., Hadjipanayis, G.C. (1999) Investigation of CoPt/M (M = Ag, C) films for high density recording media, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 193, 181-184.
 • Panagiotopoulos, I., Christides, C., Pissas, M., Niarchos, D. (1999) Exchange-biasing mechanism in La2/3Ca1/3MnO3/La1/3Ca 2/3MnO3 multilayers, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 60, 485-491.
 • Papavassiliou, G., Fardis, M., Belesi, M., Pissas, M., Panagiotopoulos, I., Kallias, G., Niarchos, D., Dimitropoulos, C., Dolinsek, J. (1999) Polarons and phase separation in lanthanum-based manganese perovskites: A 139La and 55Mn NMR study, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 6390-6394.
 • Gjoka, M., Kalogirou, O., Psycharis, V., Niarchos, D., Leccabue, F., Watts, B.E., Bocelli, G. (1999) Synthesis of melt-spun rare-earth transition-metal intermetallics with Nd3(Fe,Ti)29-type structure, Journal of Alloys and Compounds 290, 1-5.
 • Christides, C., Stavroyiannis, S., Niarchos, D., Gioti, M., Logothetidis, S. (1999) Dependence of the dielectric function and electronic properties on the Co layer thickness in giant-magnetoresistance Co/Au multilayers, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 60, 12239-12245.
 • Kallias, G., Pissas, M., Devlin, E., Simopoulos, A., Niarchos, D. (1999) Mo?ssbauer study of57Fe-doped La0.5Ca0.5MnO3, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 1272-1276.
 • Christides, C., Stavroyiannis, S., Niarchos, D., Wojcik, M., Nadolski, S., Jedryka, E. (1999) Significant modification of59Co hyperfine fields assigned to specific structural changes in sputtered Co/Au and Co/Cu multilayers, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 8812-8820.
 • Simopoulos, A., Pissas, M., Kallias, G., Devlin, E., Moutis, N., Panagiotopoulos, I., Niarchos, D., Christides, C., Sonntag, R. (1999) Study of Fe-doped La1-xCaxMnO3 (x?1/3) using Mo?ssbauer spectroscopy and neutron diffraction, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 1263-1271.
 • Kallias, G., Pissas, M., Moraitakis, E., Niarchos, D. (1999) Irreversibility line in optimally doped (Tc ? 109 K) and oxygen reduced (Tc ? 104 K) Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3O 10+?, Physica C: Superconductivity and its Applications 317-318, 652-654.
 • Psycharis, V., Gjoka, M., Kalogirou, O., Sheludko, N., Mikhov, N., Moraitakis, E., Niarchos, D. (1999) Structural and magnetic properties of a novel DyFe9.16V0.50 intermetallic compound with a disordered CaCu5-type structure, Journal of Applied Physics 86, 5444-5449.
 • Moraitakis, E., Pissas, M., Kallias, G., Niarchos, D. (1999) Flux creep in a thin disc of YBa2Cu3O7-? superconductor, Superconductor Science and Technology 12, 682-689.
 • Christides, C., Stavroyiannis, S., Kallias, G., Nassiopoulou, A.G., Niarchos, D. (1999) Giant magnetoresistance Co/Cu multilayer sensors for use in magnetic field mapping, Sensors and Actuators, A: Physical 76, 167-171.
 • Pissas, M., Stamopoulos, D., Moraitakis, E., Kallias, G., Niarchos, D., Charalambous, M. (1999) Magnetic relaxation measurements in the region of the second magnetization peak in a HgBa2CuO4+? single crystal, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 59, 12121-12126.
 • Bondarenko, A.V., Prodan, A.A., Obolenskii, M.A., Vovk, R.V., Pissas, M., Kallias, G., Niarchos, D., Arouri, T.R. (1999) Current-voltage characteristics in the vicinity of the fishtail peak in YBa2Cu3O6.95 single crystals, Physica C: Superconductivity and its Applications 317-318, 655-657.
 • Stamopoulos, D., Pissas, M., Moraitakis, E., Kallias, G., Niarchos, D., Charalambous, M. (1999) Magnetic phase diagram in a HgBa2CuO4+? single crystal, Physica C: Superconductivity and its Applications 317-318, 658-660.
 • Panagiotopoulos, I., Christides, C., Moutis, N., Pissas, M., Niarchos, D. (1999) Exchange biasing in La2/3Ca1/3MnO3/La1/3Ca 2/3MnO3 multilayers, Journal of Applied Physics 85, 4913-4915.
 • Kallias, G., Pissas, M., Devlin, E., Simopoulos, A., Niarchos, D. (1999) Mo?ssbauer and magnetization studies of La0.5Ca0.5Mn1-xFexO3, Journal of Applied Physics 85, 5402-5404.
 • Christides, C., Stavroyiannis, S., Boukos, N., Travlos, A., Niarchos, D. (1998) Microstructural modification in Co/Cu giant-magnetoresistance multilayers, Journal of Applied Physics 83, 3724-3730.
 • Stavroyiannis, S., Christides, C., Niarchos, D., Kehagias, Th., Komninou, Ph., Karakostas, Th. (1998) Low-field giant magnetoresistance in (111)-textured Co/Au multilayers prepared with magnetron sputtering, Journal of Applied Physics 84, 6221-6228.
 • Psycharis, V., Kalogirou, O., Niarchos, D., Gjoka, M. (1998) A systematic structural study, interpretation and prediction of physical properties for the hard magnetic intermetallic compound RE3T29, based on structure-superstructure relations with the structures of RE1T12, RE2T17 compounds (Re: Rare earth, T: Iron, Materials Science Forum 278-281, 526-531.
 • Pissas, M., Moraitakis, E., Kallias, G., Terzis, A., Niarchos, D., Charalambous, M. (1998) Irreversibility line in superconducting HgBa2CuO4+? single crystals, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 58, 9536-9542.
 • Speliotis, A., Kalogirou, O., Vouroutzis, N., Niarchos, D. (1998) Magnetostrictive properties of amorphous and nanocrystalline TbDyFe films with Nb and Zr additives, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 187, 17-22.
 • Bondarenko, A.V., Shklovskij, V.A., Obolenskii, M.A., Vovk, R.V., Prodan, A.A., Pissas, M., Niarchos, D., Kallias, G. (1998) Resistivity investigations of plastic vortex creep in YBa2Cu3O6.95 crystals, Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 58, 2445-2447.
 • Moraitakis, E., Anagnostou, M., Pissas, M., Psyharis, V., Niarchos, D., Stratakos, G. (1998) Deposition of YBa2Cu3O7-? thin films over large areas with a simple sputtering technique for microwave applications, Superconductor Science and Technology 11, 686-691.
 • Christides, C., Logothetidis, S., Gioti, M., Stergioudis, S., Stavroyiannis, S., Niarchos, D. (1998) Structural, magnetotransport, and optical properties of sputtered Co/Cu multilayers examined as a function of Co layer thickness at the second antiferromagnetic maximum, Journal of Applied Physics 83, 7757-7768.
 • Psycharis, V., Gjoka, M., Kalogirou, O., Devlin, E., Niarchos, D. (1998) Structural and magnetic properties of a novel compound with Y3(Fe,V)29 stoichiometry and disordered CaCu5-type structure, Journal of Alloys and Compounds 270, 21-27.
 • Panagiotopoulos, I., Kallias, G., Pissas, M., Psycharis, V., Niarchos, D. (1998) Pulsed laser deposition of La2/3Ca1/3MnO3 films at low oxygen pressures, Materials Science and Engineering B 53, 272-277.
 • Pissas, M., Christides, C., Kallias, G., Niarchos, D., Sonntag, R. (1998) Magnetic and crystal structure of the compound (Y, Ce)2Sr2(Cu, Fe)3O8+y, Journal of Physics Condensed Matter 10, 3929-3939.
 • Lalioti, N., Raptopoulou, C.P., Terzis, A., Panagiotopoulos, A., Perlepes, S.P., Manessi-Zoupa, E. (1998) New metal-binding modes for 5-aminoorotic acid: Preparation, characterization and crystal structures of zinc(II) complexes, Journal of the Chemical Society - Dalton Transactions , 1327-1333.
 • Mombrú, A.W., Prassides, K., Christides, C., Erwin, R., Pissas, M., Mitros, C., Niarchos, D. (1998) Neutron powder diffraction study (T = 4.2-300 K) and polarization analysis of YBaCuFeO5+?, Journal of Physics Condensed Matter 10, 1247-1258.
 • Simopoulos, A., Kallias, G., Devlin, E., Panagiotopoulos, I., Pissas, M. (1998) Spin fluctuations in La2/3Ca1/3MnO3 probed by 57Fe and 119Sn Mo?ssbauer spectroscopy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177-181, 860-861.
 • G. Papavassiliou, M. Fardis, F. Milia, M. Pissas, G. Kalias, and D. Niarchos (1998) NMR in Manganese Perovskites: Detection of Spatially Varying Electron States in Domain Walls, Physical Review B 58, 12237- .

  Κεφάλαια σε βιβλία


  • Stamopoulos, D., Pissas, M. (2099) Surveying the vortex matter phase diagram for pristine MgB2 and atomic substituted Mg1-xAlxB2 and MgB2-xCx single crystals, Magnesium Diboride (MgB2) Superconductor Research (ed. S. Suzuki and K. Fukuda) Nova Science Publishers 77-116. [link]
  • Stamopoulos, D., Manios, E., Pissas, M. (2009) Exchange biased and plain superconducting ferromagnetic hybrids, (ed. ) Nova Science Publishers 104-. [link]

   Δημοσιεύσεις σε πρακτικά η τόμους


   • M. Gjoka, D. Niarchos, E. Devlin, G. Hadjipanayis (2012) Investigation on Fe2YZ (Y=Ni, Cu; Z=Sn, Ga): The Heusler Compounds With Tetragonal Structure, The 22nd International Workshop on Rare-Earth Permanent Magnets and their Applications REPM’12 Proceedings (ed. Hirotoshi Fukunaga, Satoshi Sugimoto) REPM’12 Organizing Committee -. [link
   • ]
   • Gjoka M., Gjoka E., Kouvelos V., Niarchos D. (2010) Effect of liquid polymer on magnetic properties of Nd-Fe-B plastic magnets, Rare Earth Permanent Magnets and their Applications (ed. Spomenka Kobe and Paul McGuiness) Jozef Stefan Institute 217-220.
   • M. Gjoka and D.Niarchos, C. Serletis and K.G. Efthimiadis, N. Lupu, M. Grigoras and H. Chiriac in the Proceedings of REM-2008, Krete 2008 (2008) Influence off Transition Metals on the Structure And Magnetic Properties Of Nd(Fe,Co,Tie,Cu,Zr)9.66 Melt-Spun Nanostructured Alloys , 00 (ed. Dimitris Niarchos) Book Design, Lay-Out&Production:ADMORE 261-265. [link
   • ]
   • C. Sarafidis, N. Sheloudko, A. Kotoulas, C. Serletis, K.G. Efthimiadis, M. Gjoka and O. Kalogirou (2008) Structural and magnetic properties of Gd-Fe-Nb-Zr intermetallic compounds , 00 (ed. Dimitris Niarchos) Book Design, Lay-Out&Production:ADMORE 311-313. [link
   • ]
   • Ch. Safaridis, M. Gjoka, F. Wilhelm, A. Rogalev and O. Kalogirou (2008) Magnetic circular dichroism for the study of the magnetization and the atomic magnetic moments in Nd3Fe27.5Ti1.5 , 00 (ed. Dimitris Niarchos) Book Design, Lay-Out&Production:ADMORE 314-316. [link
   • ]
   • N. Sheloudko, C. Safaridis, M. Gjoka, M. Mikhov and O. Kalogirou (2007) Magnetocrystalline Anisotropy of Nd3(Fe1-xCox)27.7Ti1.3Ny Compounds N. Sheloudko, C. Safaridis, M. Gjoka, M. Mikhov and O. Kalogirou AIP Conference Proceedings, Volume 899, 2007, Page 650 , 899 (ed. AIP) 899-.
   • M. Gjoka, O. Kalogirou, E. Devlin, C. Sarafidis and D. Niarchos (2004) Effects of co substitution on structural and magnetic properties of Sm3Fe29-x- yCoxVy , 1, (ed. N. M. Depsey and P. de Rango) 181-187-.
   • C. Sarafidis, M. Gjoka, T. Bakas, K. Chrissafis, D. Niarchos and O. Kalogirou. (2002) Magnetic properties and structural characteristics of interstitially modified Nd3(Fe1-xCox)27.5Ti1.5Ny nitrides (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4) , Proceedings on 17th International Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications, Newark, 2002 (ed. G. Hadjipanays) Rinton Press 221-227.
   • M. Gjoka, D. Niarchos, C. Sarafidis and O. Kalogirou. (2002) Thermomagnetic and X-ray diffraction analysis of R4(Fe,T)41 alloys, Proceedings of the 17th International Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications, Newark, 8/2002, ed. G.C.Hadjipanayis, (ed. G.C.Hadjipanayis) Rinton Press 216-220.
   • D.K.Gioureli, O.Kalogirou, A.C.Stergiou, G.Litsardakis, G.Makaronides, S.Katemliades and M.Gjoka (2000) Synthesis, structural and magnetic properties of a novel series of intermetallic compounds Nd3(Fe1-xCox)27.5Ti1.5 (x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4), Proceedings on 11th International Symposium on Magnetic Anisotropy and Coercivity in Rare-Earth Transition Metal Alloys, Sendai, Japan 9/2000 (ed. H.Kaneko, M.Homma and M.Okada ) The Japan Institut of Metals S15-S23.
   • D. K. Goureli, O. Kalogirou , Asteriou, G. Makaronidis, G, Litsardakis, S. Katemliades, M. Gjoka (2000) Structure and Magnetic Properties by Co substitution in Nd3(Fe1-xCox)27.5Ti1.5 Intermetallis Compounds. , Magnetic Storage System Beyond 2000 (ed. G.C. Hadjipanayis) 405-409.
   • M. Gjoka, O. Kalogirou, D. Niarchos and G.C. Hadjipanajyis (2000) Structure and Magnetic Properties of SmCo7-xMnx Alloys , Proceedings of the sixteenth International workshop on Rare-Earth magnets and their application, Sendai 2000, page 195-203 (ed. H.Kaneko, M.Homma and M.Okada ) The Japan Institute of Metals 195-203.
   • M. Gjoka, O. Kalogirou, D. Niarchos, N. Sheloudko, V. Masheva and M. Mikhov (2000) Microstructure and magnetic properties of melt-spun intermetallics of Ce3(Fe,Cr)29 composition , Proc. Suppl. of the 4th General Conference of the Balkan Physical Union, (ed. ) Balkan Physics Letters 245-248.
   • N. Sheludko, A. Gilewski, , M. Gjoka, V. Psycharis, O.Kalogirou, J.S. Munoz and V. Skumryev (1999) High field magnetization study and analysis of magnetic interactions in Dy(FeV)9.66 with disorder structure and Dy2Fe17-xGax Compounds , Proceed. of Summer School on Advanced materials for industrial applications Kavala. (ed. M. Katsikini, E. C. Paloura, Th. Karakostas, J Antonopoulos) Physics of Materials-Graduate programUniversity of Thessaloniki 53-56.
   • M. Gjoka, V. Psycharis, O. Kalogirou, D. Niarchos and N. Sheludko (1998) Structural properties and magnetocrystalline anisotropy of the compound with Y3(Fe,V)29Nx stoichiometry and disordered CaCu5-type structure, Proceedings of the 15th International Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications Vol. I, (ed. Schulc) 137-146.
   • V. Masheva, M. Gjoka, O. Kalogirou, V. Psycharis, D. Niarchos and M. Mikhov (1998) Magnetization processes and anisotropy fields for R3(Fe,Ti)29 and R3(Fe,Ti)29Mx (R = Nd, Pr; M = C) compounds , Proceedings of the 10th International Symposium on Magnetic Anisotropy and Coercivity in Rare-Earth Transition Metal Alloys, pp. 209-216 (1998) V. Masheva, M. Gjoka, O. Kalogirou, V. Psycharis, D. Niarchos and M. Mikhov (ed. Schulc) 209-216.
   • V. Psycharis, O. Kalogirou, D. Niarchos and M. Gjoka (1995) Ab-Initio crystal structure solution of the novel intermetallic compound Nd3(Fe,Ti)29 , Proceedings of the Third International Symposium on Physics of Magnetic Materials (ISPMM 95), pp. 752-756 (ed. ) 752-756.
   Τομέας Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
   Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"