Y. Maniatis - Recent Publications


 

1.      Β. Καραγιώργης, Ν. Κούρου, Γ. Μανιάτης, Ι. Μπασιάκος και Κ. Πολυκρέτη, “Διερεύνηση της Προέλευσης Αρχαϊκών Ειδωλίων Κυπριακού Ρυθμού από Ασβεστόλιθο με Φασματοσκοπία EPR”, στο “Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα”, Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης (επιμέλεια), 213-221, Αθήνα (2001). ggh

 

2.      Α. Πιλάλη-Παπαστερίου, Α. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Γ. Φακορέλλης και Γ. Μανιάτης, “Προσδιορισμός με 14C των Οικιστικών Φάσεων του Προϊστορικού Οικισμού στο Αρχοντικό Γιαννιτσών”, στο “Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα”, Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης (επιμέλεια), 27-35, Αθήνα (2001).

 

3.      Μ. Κορόζη, Γ. Φακορέλλης, Γ. Μανιάτης,  “Μελέτη και Χρονολόγηση με Άνθρακα-14 Ασβεστοκονιαμάτων Εντοίχιων Ψηφιδωτών”, στο “Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα”, Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης (επιμέλεια), 341-325, Αθήνα (2001).

 

4.      Κ. Πολυκρέτη, Χρ. Μιχαήλ και Γ. Μανιάτης, “Μελέτη Επιδράσεων των Φυσικών Ακτινοβολιών σε Μαρμάρινες Επιφάνειες, με Θερμοφωταύγεια: Εφαρμογή στη Διερεύνηση Αυθεντικότητας Αρχαίων Μνημείων”, στο “Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα”, Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης (επιμέλεια), 55-67, Αθήνα (2001).

 

5.      T. Marketou, Y. Facorellis and Y. Maniatis, "New Late Bronze Age Chronology for the Ialyssos Region, Rhodes", Mediterranean Archaeology & Archaeometry Journal, 1, 1, 19-30, (2001).

 

6.      Κ. Πολυκρέτη και Γ. Μανιάτης, “Μελέτη Διαβρωμένων Επιφανειών Μαρμάρου με Φασματοσκοπία EPR και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM): Εφαρμογή στο Βυζαντινό Ναό Καπνικαρέας”, στο “Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα”, Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη, Γ. Φακορέλλης (επιμέλεια), 213-221, Αθήνα (2001).

 

7.      Y. Maniatis, R. Treuil, Z. Tsirtsoni, “Dikili-Tash, Analyse du contenu d’un récipient néolithique”, BCH, 125, 590-591, (2001).

 

8.      Y. Facorellis, N. Kyparissi-Apostolika and Y. Maniatis, "The cave of Theopetra, Kalambaka: Radiocarbon evidence for 50,000 years of human presence", Radiocarbon, 43 (2), 1029-1048, (2001).

 

9.      V. Perdikatsis and Y. Maniatis and Chr. Saatsoglou-Paliadeli, “Characterisation of the Pigments and the Painting Technique used on the Vergina Stelae”, in M.A. Tiverios, D.S. Tsiafakis eds, Color in Ancient Greece, 245-258, Aristotle University of Thessaloniki, (2002).

 

1.      K. Polikreti and Y. Maniatis, “A New Methodology for Marble Provenance Investigation Based on EPR Spectroscopy", Archaeometry, 44, 1, 1-21, (2002).

 

2.      Y. Maniatis, Y. Facorellis, A. Pillali, A. Papanthimou-Papaefthimiou, "Firing Temperature Determinations of Low Fired Clay Structures", in V. Kilikoglou, A. Hein, Y. Maniatis eds, "Modern Trends in Scientific Studies on Ancient Ceramics", Proc. of 5th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens 1999, BAR International Series, 1001, 59-68, (2002).

 

3.      Y. Maniatis and Z. Tsirtsoni, "Characterisation of a black residue in a decorated neolithic pot from Dikili Tash, Greece: An unexpected result", Archaeometry, 44:2, 229-239, (2002).

 

4.      Y. Maniatis, “Archaeometry in the third millennium: An integrated tool for the recording, preservation and dissemination of the cultural heritage”, Proceedings of International Symposium on: Archaeometry in Europe in the Third Millennium, Accademia Nazionale de Lincei, Roma, 61-86, (2002).

 

5.      Γ. Μανιάτης κ.α. “Ραδιοχρονολογήσεις από τη Μεσημεριανή Τούμπα” στο Δ.Β. Γραμμένος και Σ. Κώτσος, “Ανασκαφή στον Προϊστορικό Οικισμό Μεσημεριανή Τούμπα Τρίλοφου Ν. Θεσσαλονίκης”, Θεσσαλονίκη, Παράρτημα Ζ’, 441-442 (2002).

 

6.      Γ. Μανιάτης κ.α., “Αποτελέσματα ραδιοχρονολόγησης δειγμάτων από το νεολιθικό οικισμό Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης”,  Στο Δ.Β. Γραμμένος και Σ. Κώτσος, “Σωστικές Ανασκαφές στο Νεολιθικό Οικισμό Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης”, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Βόρειας Ελλάδας”, Θεσσαλονίκη, Παράρτημα Θ’, σελ. 847 (2002).

 

7.      S. Kalozoumi, V. Lambropoulos, S. Mamaloukos, Y. Maniatis, “Post-Byzantine Glass Panels from the Area of Preveza: A Preliminary Investigation”, Proceedings of 1st International Conference, HYALOS, VITRUM, GLASS, G. Kordas ed., Thessaly University Publications, 317-320, (2002).

 

8.      Γ. Μανιάτης και Κ. Πολυκρέτη, "Λευκά Μάρμαρα στην Αρχαιότητα: Η Προέλευσή τους με Χρήση Φυσικοχημικών Μεθόδων", Διεπιστημονική Ημερίδα “O Δομικός Λίθος στα Μνημεία”, Αθήνα 9 Νοεμβρίου, 2001, επιμέλεια Μ. Βαρτή-Ματαράγκα και Γ. Κατσίκης, Εκδόσεις ΙΓΜΕ, 119-131, (2002).

 

9.      M. Skordara, G. Gounaris, Y. Maniatis, “Analysis of Glass of the Early Christian Period from the Workshop and Settlement of Philippi, Northern Greece: Preliminary Results”, Proceedings of 1st International Conference, HYALOS, VITRUM, GLASS, G. Kordas ed., Thessaly University Publications, 321-326, (2002).

 

10.   Φακορέλλης Γ. και Μανιάτης Γ., “Αποτελέσματα Χρονολόγησης Δειγμάτων με τη Μέθοδο του Άνθρακα-14”, στο “Δισπηλιό, 7500 χρόνια μετά”, Γ.Χ. Χουρμουζιάδης επιμέλεια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 289-294, (2002).

 

11.   G. Facorellis and I. Maniatis, “Radiocarbon dating of the Neolithic settlement of Ftelia on Mykonos: Calculation of the marine reservoir effect in the Cyclades”, in A. Sampson, “The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos”, University of the Aegean, 309-315 (2002).

 

12.   Θ. Βάκουλης, Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Γ. Μανιάτης, "Αρχαία λατομική δραστηριότητα στην κεντρική και δυτική Μακεδονία", ΑΕΜΘ 1999. (in press).

 

13.   Th. Vakoulis, K. Polikreti, Ch. Saatsoglou-Paliadeli and Y. Maniatis, "Marble Quarries in Central and Western Macedonia: Survey and Provenance determination with EPR Spectroscopy", In “Interdisciplinary Studies on Ancient Stone” L. Lazarini ed., Proceedings of ASMOSIA VI Conference, Venice 15-18 June, 2000, 247-257 (2002).

 

14.   K. Polikreti, C.T. Michael and Y. Maniatis, “Authenticating Marble Sculpture with Thermoluminescence”, Ancient TL, 20 (1), 11-18, (2002).

 

15.   Γ. Μανιάτης και Αικ. Μαλέα, “Οι ψηφιδωτές εικόνες της Ι. Μονής Ξενοφώντος, Αγίου Όρους: Τεχνολογική Εξέταση των Ψηφίδων”, στο «Βυζαντινές Εικόνες, Τέχνη, Τεχνική και Τεχνολογία», Επιμέλεια Μαρία Βασιλάκη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 21-21 Φεβ. 1998, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 146-150, (2002).

 

16.   K. Polikreti, C.T. Michael and Y. Maniatis, “Thermoluminescence Characteristics of Marbles and Dating of Freshly Excavated Marble Objects”, Radiation Measurements, 37, 87-94, (2003).

 

17.   P. Getz-Gentle, N. Herz, Y, Maniatis, K. Polikreti, “Sourcing the Marble of Early Cycladic objects”, Proceedings of the 9th International Aegean Conference (METRON: Measuring the Aegean Bronze Age), Yale University, 18-21 April 2002, K. Foster and R. Laffineur (eds), AEGAEUM 25, 65-74, (2003).

 

18.   K. Polikreti and Y. Maniatis, “Micromorphology, composition and origin of the orange patina on the Propylaea (Acropolis, Athens) marble surfaces”, Science of the Total Environment, 308, 111-119, (2003).

 

19.   J. Buxeda i Garrigos, R.E. Jones, V. Kilikoglou, S.T. Levi, Y. Maniatis, J. Michell, L. Vagnetti, K.A. Wardle and S. Andreou, “Technology Transfer at the Periphery of the Mycenaean World: The Cases of Mycenaean Pottery found in Central Macedonia (Greece) and the Plain of Sybaris (Italy)”, Archaeometry, 45, (2), 263-284, (2003).

 

20.   D. Ignatiadou, E. Dotsika, A. Kouras, Y. Maniatis, “Nitrum Chalestricum: The Natron of Macedonia”, AIHV Annales du 16e Congres, 64-67, (2003).

 

21.   Γ. Μανιάτης και Σ. Καλοζούμη, “Μελέτη Επικασσιτερωμένων Ταφικών Αγγείων Ελληνιστικής Εποχής από το Πετρόπορο Τρικάλλων με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης”, Πρακτικά ΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική, Βόλος 2000, 17-23/4/2000, Εκδόσεις ΤΑΠΑ, Αθήνα, 126-230, (2004).

 

22.   K. Polikreti, Y. Maniatis, Y. Bassiakos, N. Kourou and V. Karagheorgis, “Provenance of archaeological limestone with EPR spectroscopy: The case of the Cypriote type statuettes”, Jounal of Archaeological Science, 31, 1015-1028, (2004).

 

23.   Γ. Μανιάτης, “Το μάρμαρο σαν υλικό για την λατρεία, την τέχνη και την αρχιτεκτονική: από την προϊστορική Ελλάδα ως την σύγχρονη δύση”, Πρακτικά Συνεδρίου “H επίδραση του Ολυμπιακού Πνεύματος στην ανθρώπινη πρόοδο”, Ινστιτούτο Διεθνούς Συνεργασίας Ελλήνων Επιστημόνων, 5-7 Δεκεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη, 232-249, (2004).

 

24.   Y. Maniatis, “Scientific Techniques and methodologies for the provenance of white marbles”, Proceedings of the International School of Physics “Enrico Fermi”, Course CLIV, in M. Martini, M. Milazzo, and M. Piacentini eds, “Physics Methods in Archaeometry”, IOS press, Amsterdam, 179-202, (2004).

 

25.   M. Panagiotaki, Y. Maniatis, D. Kavoussanaki, G. Hatton and M. Tite, “The Production and Technology of Aegean Bronze Age Vitreous Materials”, in J. Bourriau and J. Phillips (eds), “Invention and Innovation. The Social Context of Technological Change 2: Egypt, the Aegean and the Near East, 1650-1150 BC”, Oxbow Books, Oxford, 149-175, (2004).

 

26.   K. Polikreti and Y. Maniatis, “Distribution of Mn2+ and Fe3+ on weathered marble surfaces measured by EPR spectroscopy”, Atmospheric Environment, 38, 3617-3624, (2004).

 

27.   E. Dotsika, A. Filly, Y. Maniatis, D. Poutoukis and E. Tzavidopoulos, “Hydrochemistry, Isotope contents and Origin of water at Pikrolimni Lake (Greece)”. International Workshop on the Application of Isotope Techniques in Hydrological and Environmental Studies”, France, 6-8 September 2004. UNESCO: Isotopes in the Hydrological Cycle and Environment, Paris, 89-90 (2004).

 

28.   Y. Maniatis, E. Dotsika, A. Filly, and E. Tzavidopoulos, “Development of a combined methodology for the provenance of marble artefacts”. International Workshop on the Application of Isotope Techniques in Hydrological and Environmental Studies”, France, 6-8 September 2004. UNESCO: Isotopes in the Hydrological Cycle and Environment, Paris, 165-166, (2004).

 

29.   Δ. Καβουσανάκη και Γ. Μανιάτης, “Εξέταση και Ανάλυση Ιρανικού Αγγείου” Παράρτημα στο Ο. Θεοφανοπούλου και Ν. Μωραίτου, “Ένα Ιρανικό Αγγείο του 14ου Αιώνα μ.Χ.: Μελέτη και Συντήρηση”, Το Ετήσιο Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη, 4, 133-147, (2004).

 

30.   M.S. Tite, G.D. Hatton, A.J. Shortland, Y. Maniatis, D. Kavoussanaki and M. Panagiotaki, “Raw materials used to produce Aegean Bronze Age glass and related vitreous materials”, in Developments of the Second and Earlier First Millenia BC, Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (London 2003), 10-13, AIHV, Nottingham, 2005.

 

31.   M. Panagiotaki, L. Papazoglou-Manioudaki, G. Chatzi-Spilopoulou, E. Andreopoulou-Mangou, Y. Maniatis, M.S. Tite and A. Shortland, “A Glass Workshop at the Mycenaean Citadel of tiryns in Greece”, in Developments of the Second and Earlier First Millenia BC, AIHV Annales du 16e Congrès, 2003, 14-18 (2005).

 

32.   Y. Maniatis, K. Polikreti, E. Dotsika, I. Tzavidopoulos, “The Keros Hoard: Provenance of the Figurines and Possible Sources of Marble in the Cyclades”, in P. Sotirakopoulou “The Keros Hoard: Myth or reality?”, N.P. Goulandris Foundation-Museum of Cycladic Art, Athens, Greece, 326-341, (2005).

 

33.   Δ. Ιγνατιάδου, Ε. Ντότσικα, Α. Κούρας, Γ. Μανιάτης, “Χαλαστραίο Νίτρο. Τα Αποτελέσματα της Έρευνας”, Αρχαιολογικό Έργο Μακεδονίας-Θράκης, 17, 311-312, (2005).

 

34.   M. S. Tite, A. Shortland, Y. Maniatis, D. Kavoussanaki and S. A. Harris, “The composition of the soda-rich and mixed alkali plant ashes used in the production of glass”, Journal of Archaeological Sciences, 33, 1284-1292, (2006).

 

35.   Γ. Μανιάτης, “Χαρακτηρισμός του μαρμάρου αρχαίων και νεωτέρων μνημείων με φυσικοχημικές μεθόδους”, Πρακτικά Ημερίδας: Η Προστασία των μνημείων της Αθήνας Α’ Κοιμητήριο Αθηνων, Αθήνα, Δεκ. 2000, Επιμέλεια Ν. Λαγκαδιανός, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, 79-89, (2006).

 

36.   M. Panagiotaki, Ch. Sklavenitis, Y. Maniatis and M.S. Tite, “Experiments in making vitreous materials”, Proceedings of 8th International Cretological Conference, Society of Cretian Historical Studies, Heraklion, Crete, 189-198, (2006).

 

37.   Γ. Μανιάτης, Χ. Σακελλάρη, Δ. Καβουσανάκη, Ν. Μίνως, «Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός χρωστικών από τον κιβωτιόσχημο τάφο της Πέλλας», Στο: Πέλλης 1, Κιβωτιόσχημος Τάφος με Ζωγραφική Διακόσμηση από την Πέλλα, Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ΥΠ.ΠΟ ΙΖ’ ΕΠΚΑ, Θεσσαλονίκη, 138-175, (2007).

 

38.   Η. Τζαβιδόπουλος, Ε. Ντότσικα, και Γ. Μανιάτης, “Διερεύνηση του παλαιοπεριβάλλοντος στο σπηλαιοβάραθρο Καιάδας με ισοτοπικές και χημικές αναλύσεις: Προοπτικές και δυνατότητες”, στο “Καιάδας από τον Μύθο στην Ιστορία”, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Σπάρτη-Τρύπη Λακωνίας, 20-22 Μαΐου 2005, 185-190, (2008).

 

39.   Μ. Μανιάτη, Ε. Ντότσικα, και Γ. Μανιάτης, “Διερεύνηση της διατροφής των ατόμων που βρέθηκαν στο σπηλαιοβάραθρο Καιάδας με ισοτοπικές αναλύσεις των σκελετικών υπολειμμάτων: Προοπτικές και δυνατότητες’, στο “Καιάδας από τον Μύθο στην Ιστορία”, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Σπάρτη-Τρύπη Λακωνίας, 20-22 Μαΐου 2005, 190-197, (2008).

 

40.   Γ. Μανιάτης, “Χρονολόγηση των σκελετικών ευρημάτων στο σπηλαιοβάραθρο Καιάδας με Ραδιοάνθρακα”, στο “Καιάδας από τον Μύθο στην Ιστορία”, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Σπάρτη-Τρύπη Λακωνίας, 20-22 Μαΐου 2005, 199-205, (2008).

 

41.   C. Oberweiler, Y. Maniatis, J. Shaw, “Minoan and Mycenaean Metallurgical Ceramics: Analysis on Crucibles and Moulds from Kommos, South Crete”, in Y. Facorellis, N. Zacharias and K. Polikreti (eds), Proceedings of the 4th Hellenic Society of Archaeometry Symposium, BAR International Series, 1746, 299-304, (2008).

 

42.   E. Dotsika, Y. Maniatis and D. Ignatiadou, “A Natron source for glass making in Greece: Preliminary results”, in Y. Facorellis, N. Zacharias and K. Polikreti (eds), Proceedings of the 4th Hellenic Society of Archaeometry Symposium, BAR international series, 1746, (2008) 359-362.

 

43.   M.S. Tite, A. Shortland, G. Hatton, Y. Maniatis, D. Kavoussanaki, M. Pyrli, and M. Panagiotaki, “The Scientific Examination of Aegean Vitreous Materials – Problems and Potential”, in Vitreous Materials in the Late Bronze Age Aegean (C.M. Jackson and E.C. Wager eds), Shefield Studies in Aegean Archaeology, Oxbow Books, London, 105-125, (2008).

 

44.   Y. Maniatis, M. Panagiotaki and A. Kaczmarczyk, “Faience Production in the Eastern Mediterannean”, in M.S. Tite and A.J. Shortland, Production Technology of Faience and Related Early Vitreous Materials, Chapter 6, Monograph 72, 111-127, Oxford University School of Archaeology (2008).

 

45.  M.S Tite, Y. Maniatis, D. Kavoussanaki, M. Panagiotaki, A.J. Shortland, S.F. Kirk, “Colour in Minoan Faience”, Journal of Archaeological Science, 36, 370-378, (2009).

 

46.   Y. Maniatis, “The emergence of ceramic technology and its evolution as revealed with the use of scientific techniques”, in A.J. Shortland, I.C. Freestone and T. Rehren (eds), From Mine to Microscope: Advances in the Study of Ancient Technology, Oxbow Books, Oxford, 11-27, (2009).

 

47.   O. Palagia, Y. Maniatis, E. Dotsika, D. Kavoussanaki, “New investigations on the pedimental sculptures of the “Hieron” of Samothrace: a preliminary report”, in Y. Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, BCH Suppl., 51, 113-132, (2009).

 

48.   V. Gaggadis-Robin, Y. Maniatis, C. Sintes, D. Kavoussanaki, and E. Dotsika, “Provenance investigation of some marble sarcophagi from arles with stable isotope and maximum grain sizes analysis”, in Y. Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, BCH Suppl., 51, 133-146, (2009).

 

49.   Y. Maniatis, P. Sotirakopoulou, K. Polikreti, E. Dotsika, and E. Tzavidopoulos, “”The Keros Hoard”: Provenance of the figurines and possible sources of marble in the Cyclades”, in Y. Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, BCH Suppl., 51, 413-437, (2009).

 

50.   Y. Maniatis, S. Papadopoulos, E. Dotsika, D. Kavoussanaki, and E. Tzavidopoulos, “Provenance investigation of neolithic marble vases from Limeraria, Thassos: Imported marble to Thassos?”, in Y. Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, BCH Suppl., 51, 439-449, (2009).

 

51.   K. Polikreti and Y. Maniatis, “Ionic and charge mobility on weathered marble surfaces, studied by EPR spectroscopy”, in Y. Maniatis (ed.), ASMOSIA VII, Proceedings of the 7th International Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, BCH Suppl., 51, 787-798, (2009).

 

52.   Y. Maniatis, D. Tambakopoulos, E. Dotsika and Th. Tiveriou-Stephanidou, “Marble provenance Investigation of Roman Sarcophagi from Thessaloniki”, Archaeometry, 52, 1, 45-58, (2010).

 

53.   S. Jarc, Y. Maniatis, E. Dotsika, D. Tambakopoulos, and N. Zupancic, “Scientific Characterisation of the Pohorje Marbles, Slovenia”, Archaeometry, 52, 2, 177-190, (2010).

 

54.   Y. Maniatis, D. Malamidou, H. Koukouli-Chrysanthaki and Y. Facorellis, “Radiocarbon Dating of the Amphipolis Bridge in East Macedonia, Maintained and Functioned for 2500 Years”, Radiocarbon, 52, nr. 1, 41-63, (2010).

 

55.   Γ. Μανιάτης, “Χρονολόγηση δειγμάτων με Άνθρακα-14 από το Αγγελοχώρι Ημαθίας”, Κεφάλαιο στο βιβλίο της Λ. Στεφανή «Αγγελοχώρι: Οικισμός της Ύστερης Εποχής Χαλκού στην Ημαθία», Εκδοτικός οίκος αδερφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 79-84, (2010).

 

56.   Y. Maniatis, “New Radiocarbon Dates from Akrotiri, Thera”, in Proceedings of International Colloquium, Riflessioni sulla cronologia Egea alla luce delle recenti scoperte di Santorini, Universita di Lingue e Comunicazione IULM, Milano, 27-28 April, 2009, Italy (in press).

 

57.   E. Papadopoulou and Y. Maniatis, “Reconstructing the thermal processing techniques of food: The application of FTIR spectroscopy in the analsysy of clay thermal structures from EBA Archontiko”, Proceedings of International Conference on Subsistence, Economy and Society in the Greek World: Improving the integration of Archaeology and Science”, 22-24 March, 2010, Athens, (Submitted).

 

58.   Y. Maniatis and S. Papadopoulos, “Radiocarbon dating of a Final Neolithic – Early Bronze Age transition period settlement at Aghios Ioannis on Thassos (North Aegean)”, Radiocarbon, 53(1), 21-37, (2011).

 

59.   Y. Maniatis and Ch. Ziota, “Systematic radiocarbon dating of a unique Early and Middle Bronze Age cemetery at Xeropigado Koiladas, West Macedonia, Greece”, Radiocarbon, (submitted).

 

60.   Y. Maniatis, D. Tambakopoulos, E. Dotsika, B. D. Wescoat, D. Matsas, 2011, “The Sanctuary of the Great Gods” on Samothrace: An extended marble provenance Study”, Proceedings of the IX ASMOSIA Conference in Tarragona, Spain, (submitted).

 

61.   D. Tambakopoulos, Y. Maniatis, 2011, “The search for the prehistoric marble sources in the Cyclades”, Proceedings of the IX ASMOSIA Conference in Tarragona, Spain, (submitted).

 

62.   Y. Maniatis, D. Tambakopoulos, and M. Sturgeon, 2011, “Provenance investigation of two marble artifacts from ancient Stymphalos, Greece”, Proceedings of the IX ASMOSIA Conference in Tarragona, Spain, (submitted).

 

63.   M. Maniati, Y. Maniatis, E. Dotsika, Th. Pitsios, J. Coltrain, T. Cerling and J. Ehleringer, “Radiocarbon Dating and Stable Isotope Analysis of Human Bones Found in Notorious Keadas Cave-Gulch Near Sparta”, Journal of Archaeological Science, (submitted).

 


 


comments or questions to maniatis@ims.demokritos.gr